ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا یکه فلاح، امیر عباس واعظی، مرضیه پازوکیان، فرشته یکه فلاح، فاطمه سمیعی فرد، (1391). بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 259-268. magiran.com/p1038716
L. Yekefallah, Aa Vaezi, M. Pazokian, F. Yekefallah, F. Samieefard, (2012). Study of Lifestyle and Preventive Behaviors of Osteoporosis among Adolescents in Qazvin, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 259-268. magiran.com/p1038716
لیلا یکه فلاح، امیر عباس واعظی، مرضیه پازوکیان، فرشته یکه فلاح، فاطمه سمیعی فرد، بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 259-268. magiran.com/p1038716
L. Yekefallah, Aa Vaezi, M. Pazokian, F. Yekefallah, F. Samieefard, Study of Lifestyle and Preventive Behaviors of Osteoporosis among Adolescents in Qazvin, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 259-268. magiran.com/p1038716
لیلا یکه فلاح، امیر عباس واعظی، مرضیه پازوکیان، فرشته یکه فلاح، فاطمه سمیعی فرد، "بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 259-268. magiran.com/p1038716
L. Yekefallah, Aa Vaezi, M. Pazokian, F. Yekefallah, F. Samieefard, "Study of Lifestyle and Preventive Behaviors of Osteoporosis among Adolescents in Qazvin", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 259-268. magiran.com/p1038716
لیلا یکه فلاح، امیر عباس واعظی، مرضیه پازوکیان، فرشته یکه فلاح، فاطمه سمیعی فرد، (1391). 'بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.259-268. magiran.com/p1038716
L. Yekefallah, Aa Vaezi, M. Pazokian, F. Yekefallah, F. Samieefard, (2012). 'Study of Lifestyle and Preventive Behaviors of Osteoporosis among Adolescents in Qazvin', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.259-268. magiran.com/p1038716
لیلا یکه فلاح؛ امیر عباس واعظی؛ مرضیه پازوکیان؛ فرشته یکه فلاح؛ فاطمه سمیعی فرد. "بررسی سبک زندگی و رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در نوجوانان شهرقزوین در سال 1389". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 259-268. magiran.com/p1038716
L. Yekefallah; Aa Vaezi; M. Pazokian; F. Yekefallah; F. Samieefard. "Study of Lifestyle and Preventive Behaviors of Osteoporosis among Adolescents in Qazvin", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 259-268. magiran.com/p1038716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال