ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، ابراهیم عطایی عطاآبادی، محمدعلی مقدم، (1391). مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه های مختلف، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 277-286. magiran.com/p1038722
Ar Daneshkazemi, Ar Davari, E. Atai Ataabadi, Ma Moghaddam, (2012). Comparison of Surface Hardness of Four Group Resin Composites after Application of Different Mouthrinses, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 277-286. magiran.com/p1038722
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، ابراهیم عطایی عطاآبادی، محمدعلی مقدم، مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه های مختلف. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 277-286. magiran.com/p1038722
Ar Daneshkazemi, Ar Davari, E. Atai Ataabadi, Ma Moghaddam, Comparison of Surface Hardness of Four Group Resin Composites after Application of Different Mouthrinses, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 277-286. magiran.com/p1038722
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، ابراهیم عطایی عطاآبادی، محمدعلی مقدم، "مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه های مختلف"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 277-286. magiran.com/p1038722
Ar Daneshkazemi, Ar Davari, E. Atai Ataabadi, Ma Moghaddam, "Comparison of Surface Hardness of Four Group Resin Composites after Application of Different Mouthrinses", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 277-286. magiran.com/p1038722
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، ابراهیم عطایی عطاآبادی، محمدعلی مقدم، (1391). 'مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه های مختلف'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.277-286. magiran.com/p1038722
Ar Daneshkazemi, Ar Davari, E. Atai Ataabadi, Ma Moghaddam, (2012). 'Comparison of Surface Hardness of Four Group Resin Composites after Application of Different Mouthrinses', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.277-286. magiran.com/p1038722
علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ ابراهیم عطایی عطاآبادی؛ محمدعلی مقدم. "مقایسه سختی سطح چهار نوع کامپوزیت بعد از کاربرد دهانشویه های مختلف". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 277-286. magiran.com/p1038722
Ar Daneshkazemi; Ar Davari; E. Atai Ataabadi; Ma Moghaddam. "Comparison of Surface Hardness of Four Group Resin Composites after Application of Different Mouthrinses", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 277-286. magiran.com/p1038722
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال