ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رستمی نژاد، مهسا مولایی، شهره الماسی، فرامرز درخشان، مهسا خانی یغما، سعید سوخته زاری، پروانه محمدی، الهه تاج الدین، محمدرضا زالی، (1391). شیوع بیماری سیلیاک و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان آیت الله طالقانی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 287-294. magiran.com/p1038726
M. Rostami Nejad, M. Molaei, Sh Almasi, F. Derakhshan, M. Khani, Yaghma, S. Sokhtezari, P. Mohammadi, E. Tajeddin, Mr Zali, (2012). Prevalence of Celiac Disease and Helicobacter Pylori in Patients Referred to Endoscopy Section of Taleghani Hospital, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 287-294. magiran.com/p1038726
محمد رستمی نژاد، مهسا مولایی، شهره الماسی، فرامرز درخشان، مهسا خانی یغما، سعید سوخته زاری، پروانه محمدی، الهه تاج الدین، محمدرضا زالی، شیوع بیماری سیلیاک و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان آیت الله طالقانی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 287-294. magiran.com/p1038726
M. Rostami Nejad, M. Molaei, Sh Almasi, F. Derakhshan, M. Khani, Yaghma, S. Sokhtezari, P. Mohammadi, E. Tajeddin, Mr Zali, Prevalence of Celiac Disease and Helicobacter Pylori in Patients Referred to Endoscopy Section of Taleghani Hospital, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 287-294. magiran.com/p1038726
محمد رستمی نژاد، مهسا مولایی، شهره الماسی، فرامرز درخشان، مهسا خانی یغما، سعید سوخته زاری، پروانه محمدی، الهه تاج الدین، محمدرضا زالی، "شیوع بیماری سیلیاک و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان آیت الله طالقانی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 287-294. magiran.com/p1038726
M. Rostami Nejad, M. Molaei, Sh Almasi, F. Derakhshan, M. Khani, Yaghma, S. Sokhtezari, P. Mohammadi, E. Tajeddin, Mr Zali, "Prevalence of Celiac Disease and Helicobacter Pylori in Patients Referred to Endoscopy Section of Taleghani Hospital", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 287-294. magiran.com/p1038726
محمد رستمی نژاد، مهسا مولایی، شهره الماسی، فرامرز درخشان، مهسا خانی یغما، سعید سوخته زاری، پروانه محمدی، الهه تاج الدین، محمدرضا زالی، (1391). 'شیوع بیماری سیلیاک و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان آیت الله طالقانی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.287-294. magiran.com/p1038726
M. Rostami Nejad, M. Molaei, Sh Almasi, F. Derakhshan, M. Khani, Yaghma, S. Sokhtezari, P. Mohammadi, E. Tajeddin, Mr Zali, (2012). 'Prevalence of Celiac Disease and Helicobacter Pylori in Patients Referred to Endoscopy Section of Taleghani Hospital', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.287-294. magiran.com/p1038726
محمد رستمی نژاد؛ مهسا مولایی؛ شهره الماسی؛ فرامرز درخشان؛ مهسا خانی یغما؛ سعید سوخته زاری؛ پروانه محمدی؛ الهه تاج الدین؛ محمدرضا زالی. "شیوع بیماری سیلیاک و هلیکوباکتر پیلوری در بیماران مراجعه کننده به بخش اندوسکوپی بیمارستان آیت الله طالقانی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 287-294. magiran.com/p1038726
M. Rostami Nejad; M. Molaei; Sh Almasi; F. Derakhshan; M. Khani; Yaghma; S. Sokhtezari; P. Mohammadi; E. Tajeddin; Mr Zali. "Prevalence of Celiac Disease and Helicobacter Pylori in Patients Referred to Endoscopy Section of Taleghani Hospital", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 287-294. magiran.com/p1038726
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال