ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کسری کریمی، زهرا جنت علیپور، فاروق حکیمی، رضا فرحی رستمی، فرزاد جاسمی زرگانی، زهرا فتوکیان، (1391). بررسی ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته های سونوگرافیک و علایم بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 295-305. magiran.com/p1038729
K. Karimi, Z. Jannat Alipour, F. Hakim, R. Farahi Rostami, F. Jassemi Zergani, Z. Fotokian, (2012). Assessment of Gastroesophageal Reflux in Children(2-12 Month) Based on Clinical Findings and Ultrasonography, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 295-305. magiran.com/p1038729
کسری کریمی، زهرا جنت علیپور، فاروق حکیمی، رضا فرحی رستمی، فرزاد جاسمی زرگانی، زهرا فتوکیان، بررسی ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته های سونوگرافیک و علایم بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 295-305. magiran.com/p1038729
K. Karimi, Z. Jannat Alipour, F. Hakim, R. Farahi Rostami, F. Jassemi Zergani, Z. Fotokian, Assessment of Gastroesophageal Reflux in Children(2-12 Month) Based on Clinical Findings and Ultrasonography, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 295-305. magiran.com/p1038729
کسری کریمی، زهرا جنت علیپور، فاروق حکیمی، رضا فرحی رستمی، فرزاد جاسمی زرگانی، زهرا فتوکیان، "بررسی ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته های سونوگرافیک و علایم بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 295-305. magiran.com/p1038729
K. Karimi, Z. Jannat Alipour, F. Hakim, R. Farahi Rostami, F. Jassemi Zergani, Z. Fotokian, "Assessment of Gastroesophageal Reflux in Children(2-12 Month) Based on Clinical Findings and Ultrasonography", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 295-305. magiran.com/p1038729
کسری کریمی، زهرا جنت علیپور، فاروق حکیمی، رضا فرحی رستمی، فرزاد جاسمی زرگانی، زهرا فتوکیان، (1391). 'بررسی ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته های سونوگرافیک و علایم بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.295-305. magiran.com/p1038729
K. Karimi, Z. Jannat Alipour, F. Hakim, R. Farahi Rostami, F. Jassemi Zergani, Z. Fotokian, (2012). 'Assessment of Gastroesophageal Reflux in Children(2-12 Month) Based on Clinical Findings and Ultrasonography', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.295-305. magiran.com/p1038729
کسری کریمی؛ زهرا جنت علیپور؛ فاروق حکیمی؛ رضا فرحی رستمی؛ فرزاد جاسمی زرگانی؛ زهرا فتوکیان. "بررسی ریفلاکس گاستروازوفاژیال در کودکان زیر یکسال بر اساس یافته های سونوگرافیک و علایم بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 295-305. magiran.com/p1038729
K. Karimi; Z. Jannat Alipour; F. Hakim; R. Farahi Rostami; F. Jassemi Zergani; Z. Fotokian. "Assessment of Gastroesophageal Reflux in Children(2-12 Month) Based on Clinical Findings and Ultrasonography", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 295-305. magiran.com/p1038729
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال