ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم طهرانی پور، بی بی زهرا جواد موسوی، سمیه محمدی، (1391). بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین های نرمال در رت، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 306-314. magiran.com/p1038732
M. Tehranipur, Z. Javadmoosavi, S. Mohammadi, (2012). Investigating Choroid Plexus Volume and Capillaries Length in 15.5 Day Foetus of Diabetic Mothers Compared to Normal Foetus in Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 306-314. magiran.com/p1038732
مریم طهرانی پور، بی بی زهرا جواد موسوی، سمیه محمدی، بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین های نرمال در رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 306-314. magiran.com/p1038732
M. Tehranipur, Z. Javadmoosavi, S. Mohammadi, Investigating Choroid Plexus Volume and Capillaries Length in 15.5 Day Foetus of Diabetic Mothers Compared to Normal Foetus in Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 306-314. magiran.com/p1038732
مریم طهرانی پور، بی بی زهرا جواد موسوی، سمیه محمدی، "بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین های نرمال در رت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 306-314. magiran.com/p1038732
M. Tehranipur, Z. Javadmoosavi, S. Mohammadi, "Investigating Choroid Plexus Volume and Capillaries Length in 15.5 Day Foetus of Diabetic Mothers Compared to Normal Foetus in Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 306-314. magiran.com/p1038732
مریم طهرانی پور، بی بی زهرا جواد موسوی، سمیه محمدی، (1391). 'بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین های نرمال در رت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.306-314. magiran.com/p1038732
M. Tehranipur, Z. Javadmoosavi, S. Mohammadi, (2012). 'Investigating Choroid Plexus Volume and Capillaries Length in 15.5 Day Foetus of Diabetic Mothers Compared to Normal Foetus in Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.306-314. magiran.com/p1038732
مریم طهرانی پور؛ بی بی زهرا جواد موسوی؛ سمیه محمدی. "بررسی حجم شبکه کوروئید و طول مویرگ های آن در جنین های 5/15 روزه حاصل از مادران دیابتی در مقایسه با جنین های نرمال در رت". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 306-314. magiran.com/p1038732
M. Tehranipur; Z. Javadmoosavi; S. Mohammadi. "Investigating Choroid Plexus Volume and Capillaries Length in 15.5 Day Foetus of Diabetic Mothers Compared to Normal Foetus in Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 306-314. magiran.com/p1038732
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال