ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد ابراهیمی عطری، محبوبه دهقانی تفتی، ناهید خوشرفتار یزدی، وحیده دهقانی تفتی، (1391). تاثیر تیپینگ(Taping) پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 332-339. magiran.com/p1038741
A. Ebrahimi Atri, M. Dehghani Tafti, N. Khoshraftare Yazdi, V. Dehghani Tafti, (2012). The Effects of Patellar Taping on Dynamic Balance and Reduction of Pain in Athletic Women with Patellofemoral Pain Syndrome(PFPS), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 332-339. magiran.com/p1038741
احمد ابراهیمی عطری، محبوبه دهقانی تفتی، ناهید خوشرفتار یزدی، وحیده دهقانی تفتی، تاثیر تیپینگ(Taping) پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 332-339. magiran.com/p1038741
A. Ebrahimi Atri, M. Dehghani Tafti, N. Khoshraftare Yazdi, V. Dehghani Tafti, The Effects of Patellar Taping on Dynamic Balance and Reduction of Pain in Athletic Women with Patellofemoral Pain Syndrome(PFPS), Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 332-339. magiran.com/p1038741
احمد ابراهیمی عطری، محبوبه دهقانی تفتی، ناهید خوشرفتار یزدی، وحیده دهقانی تفتی، "تاثیر تیپینگ(Taping) پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 332-339. magiran.com/p1038741
A. Ebrahimi Atri, M. Dehghani Tafti, N. Khoshraftare Yazdi, V. Dehghani Tafti, "The Effects of Patellar Taping on Dynamic Balance and Reduction of Pain in Athletic Women with Patellofemoral Pain Syndrome(PFPS)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 332-339. magiran.com/p1038741
احمد ابراهیمی عطری، محبوبه دهقانی تفتی، ناهید خوشرفتار یزدی، وحیده دهقانی تفتی، (1391). 'تاثیر تیپینگ(Taping) پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.332-339. magiran.com/p1038741
A. Ebrahimi Atri, M. Dehghani Tafti, N. Khoshraftare Yazdi, V. Dehghani Tafti, (2012). 'The Effects of Patellar Taping on Dynamic Balance and Reduction of Pain in Athletic Women with Patellofemoral Pain Syndrome(PFPS)', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.332-339. magiran.com/p1038741
احمد ابراهیمی عطری؛ محبوبه دهقانی تفتی؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ وحیده دهقانی تفتی. "تاثیر تیپینگ(Taping) پاتلا بر تعادل پویا و کاهش درد زنان ورزشکار مبتلا به سندرم درد پاتلوفمورال". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 332-339. magiran.com/p1038741
A. Ebrahimi Atri; M. Dehghani Tafti; N. Khoshraftare Yazdi; V. Dehghani Tafti. "The Effects of Patellar Taping on Dynamic Balance and Reduction of Pain in Athletic Women with Patellofemoral Pain Syndrome(PFPS)", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 332-339. magiran.com/p1038741
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال