ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی دهقانی، علیرضا وحیدی، محمدرضا معین، بی بی فاطمه حقیرالسادات، مریم شرف دینی، محمد حسن شیخها، (1391). بررسی توزیع فراوانی حذف ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 350-360. magiran.com/p1038748
M. Dehghani, Ar Vahidi, Mr Moin, F. Haghiroalsadat, M. Sharafaldini, Mh Sheikhha, (2012). Investigating Frequency of GSTT1 and GSTM1 Genes Null Genotype in Men with Varicocele and Its Association with the Sperm Parameters, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 350-360. magiran.com/p1038748
مصطفی دهقانی، علیرضا وحیدی، محمدرضا معین، بی بی فاطمه حقیرالسادات، مریم شرف دینی، محمد حسن شیخها، بررسی توزیع فراوانی حذف ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 350-360. magiran.com/p1038748
M. Dehghani, Ar Vahidi, Mr Moin, F. Haghiroalsadat, M. Sharafaldini, Mh Sheikhha, Investigating Frequency of GSTT1 and GSTM1 Genes Null Genotype in Men with Varicocele and Its Association with the Sperm Parameters, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 350-360. magiran.com/p1038748
مصطفی دهقانی، علیرضا وحیدی، محمدرضا معین، بی بی فاطمه حقیرالسادات، مریم شرف دینی، محمد حسن شیخها، "بررسی توزیع فراوانی حذف ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 350-360. magiran.com/p1038748
M. Dehghani, Ar Vahidi, Mr Moin, F. Haghiroalsadat, M. Sharafaldini, Mh Sheikhha, "Investigating Frequency of GSTT1 and GSTM1 Genes Null Genotype in Men with Varicocele and Its Association with the Sperm Parameters", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 350-360. magiran.com/p1038748
مصطفی دهقانی، علیرضا وحیدی، محمدرضا معین، بی بی فاطمه حقیرالسادات، مریم شرف دینی، محمد حسن شیخها، (1391). 'بررسی توزیع فراوانی حذف ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.350-360. magiran.com/p1038748
M. Dehghani, Ar Vahidi, Mr Moin, F. Haghiroalsadat, M. Sharafaldini, Mh Sheikhha, (2012). 'Investigating Frequency of GSTT1 and GSTM1 Genes Null Genotype in Men with Varicocele and Its Association with the Sperm Parameters', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.350-360. magiran.com/p1038748
مصطفی دهقانی؛ علیرضا وحیدی؛ محمدرضا معین؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات؛ مریم شرف دینی؛ محمد حسن شیخها. "بررسی توزیع فراوانی حذف ژن های گلوتاتیون اس ترانسفراز T1 و گلوتاتیون اس ترانسفراز M1 در مردان دارای واریکوسل و ارتباط آن با پارامترهای اسپرم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 350-360. magiran.com/p1038748
M. Dehghani; Ar Vahidi; Mr Moin; F. Haghiroalsadat; M. Sharafaldini; Mh Sheikhha. "Investigating Frequency of GSTT1 and GSTM1 Genes Null Genotype in Men with Varicocele and Its Association with the Sperm Parameters", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 350-360. magiran.com/p1038748
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال