ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حسن عبداللهی، احمد انتظاری، محمدرضا خواجه امینیان، محمد حسین زارع، (1391). بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق های عمل بیمارستان های استان یزد در سال 1390-1389، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 361-370. magiran.com/p1038750
Mh Abdollahi, A. Entezari, Mr Khajeh Aminian, Mh Zare, (2012). An Investigation on the Current Status of the Operation Recovery Rooms in Yazd Hospitals in 2010-2011, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 361-370. magiran.com/p1038750
محمد حسن عبداللهی، احمد انتظاری، محمدرضا خواجه امینیان، محمد حسین زارع، بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق های عمل بیمارستان های استان یزد در سال 1390-1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 361-370. magiran.com/p1038750
Mh Abdollahi, A. Entezari, Mr Khajeh Aminian, Mh Zare, An Investigation on the Current Status of the Operation Recovery Rooms in Yazd Hospitals in 2010-2011, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 361-370. magiran.com/p1038750
محمد حسن عبداللهی، احمد انتظاری، محمدرضا خواجه امینیان، محمد حسین زارع، "بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق های عمل بیمارستان های استان یزد در سال 1390-1389"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 361-370. magiran.com/p1038750
Mh Abdollahi, A. Entezari, Mr Khajeh Aminian, Mh Zare, "An Investigation on the Current Status of the Operation Recovery Rooms in Yazd Hospitals in 2010-2011", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 361-370. magiran.com/p1038750
محمد حسن عبداللهی، احمد انتظاری، محمدرضا خواجه امینیان، محمد حسین زارع، (1391). 'بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق های عمل بیمارستان های استان یزد در سال 1390-1389'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.361-370. magiran.com/p1038750
Mh Abdollahi, A. Entezari, Mr Khajeh Aminian, Mh Zare, (2012). 'An Investigation on the Current Status of the Operation Recovery Rooms in Yazd Hospitals in 2010-2011', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.361-370. magiran.com/p1038750
محمد حسن عبداللهی؛ احمد انتظاری؛ محمدرضا خواجه امینیان؛ محمد حسین زارع. "بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق های عمل بیمارستان های استان یزد در سال 1390-1389". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 361-370. magiran.com/p1038750
Mh Abdollahi; A. Entezari; Mr Khajeh Aminian; Mh Zare. "An Investigation on the Current Status of the Operation Recovery Rooms in Yazd Hospitals in 2010-2011", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 361-370. magiran.com/p1038750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال