ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان حجازی، حسین نیکرو، سید رضا عطار زاده حسینی، محسن نعمتی، (1391). مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 371-382. magiran.com/p1038753
K. Hejazi, H. Nikroo, R. Attarzadeh Hosseini, M. Nematy, (2012). Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Male's Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 371-382. magiran.com/p1038753
کیوان حجازی، حسین نیکرو، سید رضا عطار زاده حسینی، محسن نعمتی، مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 371-382. magiran.com/p1038753
K. Hejazi, H. Nikroo, R. Attarzadeh Hosseini, M. Nematy, Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Male's Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 371-382. magiran.com/p1038753
کیوان حجازی، حسین نیکرو، سید رضا عطار زاده حسینی، محسن نعمتی، "مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 371-382. magiran.com/p1038753
K. Hejazi, H. Nikroo, R. Attarzadeh Hosseini, M. Nematy, "Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Male's Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 371-382. magiran.com/p1038753
کیوان حجازی، حسین نیکرو، سید رضا عطار زاده حسینی، محسن نعمتی، (1391). 'مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.371-382. magiran.com/p1038753
K. Hejazi, H. Nikroo, R. Attarzadeh Hosseini, M. Nematy, (2012). 'Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Male's Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.371-382. magiran.com/p1038753
کیوان حجازی؛ حسین نیکرو؛ سید رضا عطار زاده حسینی؛ محسن نعمتی. "مقایسه تاثیر یک ماه روزه داری و فعالیت ورزشی منظم بر ترکیبات بدن، الکترولیت های سرمی و اسمولاریته مردان فعال و غیرفعال". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 371-382. magiran.com/p1038753
K. Hejazi; H. Nikroo; R. Attarzadeh Hosseini; M. Nematy. "Comparing the Effect of Fasting and Physical Activity on Active and Non-active Male's Body Composition, Serum Osmolarity Levels and Some Parameters of Electrolytes", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 371-382. magiran.com/p1038753
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال