ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز طلائی، حسن مظفری خسوری، بمانعلی جلالی، سید محمد محمدی، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، (1391). اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، 383-395. magiran.com/p1038768
B. Talaei, H. Mozaffari, Khosravi, Ba Jalali, M. Mahammadi, A. Najarzadeh, H. Fallahzadeh, (2012). The Effect of Ginger on Blood Glucose, Lipid and Lipoproteins in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Controlled Trial, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), 383-395. magiran.com/p1038768
بهروز طلائی، حسن مظفری خسوری، بمانعلی جلالی، سید محمد محمدی، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1391؛ 20(3): 383-395. magiran.com/p1038768
B. Talaei, H. Mozaffari, Khosravi, Ba Jalali, M. Mahammadi, A. Najarzadeh, H. Fallahzadeh, The Effect of Ginger on Blood Glucose, Lipid and Lipoproteins in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Controlled Trial, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2012; 20(3): 383-395. magiran.com/p1038768
بهروز طلائی، حسن مظفری خسوری، بمانعلی جلالی، سید محمد محمدی، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، "اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 20، شماره 3 (1391): 383-395. magiran.com/p1038768
B. Talaei, H. Mozaffari, Khosravi, Ba Jalali, M. Mahammadi, A. Najarzadeh, H. Fallahzadeh, "The Effect of Ginger on Blood Glucose, Lipid and Lipoproteins in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Controlled Trial", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 20, no.3 (2012): 383-395. magiran.com/p1038768
بهروز طلائی، حسن مظفری خسوری، بمانعلی جلالی، سید محمد محمدی، آزاده نجارزاده، حسین فلاح زاده، (1391). 'اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20(3)، صص.383-395. magiran.com/p1038768
B. Talaei, H. Mozaffari, Khosravi, Ba Jalali, M. Mahammadi, A. Najarzadeh, H. Fallahzadeh, (2012). 'The Effect of Ginger on Blood Glucose, Lipid and Lipoproteins in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Controlled Trial', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20(3), pp.383-395. magiran.com/p1038768
بهروز طلائی؛ حسن مظفری خسوری؛ بمانعلی جلالی؛ سید محمد محمدی؛ آزاده نجارزاده؛ حسین فلاح زاده. "اثر مصرف پودر زنجبیل بر شاخص های قند و چربی در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو بی خبر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 20 ،3 ، 1391، 383-395. magiran.com/p1038768
B. Talaei; H. Mozaffari; Khosravi; Ba Jalali; M. Mahammadi; A. Najarzadeh; H. Fallahzadeh. "The Effect of Ginger on Blood Glucose, Lipid and Lipoproteins in Patients with Type 2 Diabetes: A Double-Blind Randomized Clinical Controlled Trial", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 20, 3, 2012, 383-395. magiran.com/p1038768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال