ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم رستمی، مریم ابراهیمی، حمیده استبرق نیا، محمدرضا آقاصی، جعفر نوروز زاده ، (1391). شیوع گواتر و سطح ید دفعی ادرار در دختران سن بلوغ، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 34(3)، 40. magiran.com/p1038825
Rahim Rostami, Maryam Ibrahimi, Hamideh Estabraghnia, Mohammad Reza Aghasi, Jaffar Nouroozzadeh, (2012). Evaluation of Goiter Prevalence and Urinary Iodine Levels in Female Schoolchildren During Puberty in Urmia, West Azarbayjan, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 34(3), 40. magiran.com/p1038825
رحیم رستمی، مریم ابراهیمی، حمیده استبرق نیا، محمدرضا آقاصی، جعفر نوروز زاده ، شیوع گواتر و سطح ید دفعی ادرار در دختران سن بلوغ. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 1391؛ 34(3): 40. magiran.com/p1038825
Rahim Rostami, Maryam Ibrahimi, Hamideh Estabraghnia, Mohammad Reza Aghasi, Jaffar Nouroozzadeh, Evaluation of Goiter Prevalence and Urinary Iodine Levels in Female Schoolchildren During Puberty in Urmia, West Azarbayjan, Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 2012; 34(3): 40. magiran.com/p1038825
رحیم رستمی، مریم ابراهیمی، حمیده استبرق نیا، محمدرضا آقاصی، جعفر نوروز زاده ، "شیوع گواتر و سطح ید دفعی ادرار در دختران سن بلوغ"، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز 34، شماره 3 (1391): 40. magiran.com/p1038825
Rahim Rostami, Maryam Ibrahimi, Hamideh Estabraghnia, Mohammad Reza Aghasi, Jaffar Nouroozzadeh, "Evaluation of Goiter Prevalence and Urinary Iodine Levels in Female Schoolchildren During Puberty in Urmia, West Azarbayjan", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service 34, no.3 (2012): 40. magiran.com/p1038825
رحیم رستمی، مریم ابراهیمی، حمیده استبرق نیا، محمدرضا آقاصی، جعفر نوروز زاده ، (1391). 'شیوع گواتر و سطح ید دفعی ادرار در دختران سن بلوغ'، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 34(3)، صص.40. magiran.com/p1038825
Rahim Rostami, Maryam Ibrahimi, Hamideh Estabraghnia, Mohammad Reza Aghasi, Jaffar Nouroozzadeh, (2012). 'Evaluation of Goiter Prevalence and Urinary Iodine Levels in Female Schoolchildren During Puberty in Urmia, West Azarbayjan', Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 34(3), pp.40. magiran.com/p1038825
رحیم رستمی؛ مریم ابراهیمی؛ حمیده استبرق نیا؛ محمدرضا آقاصی؛ جعفر نوروز زاده . "شیوع گواتر و سطح ید دفعی ادرار در دختران سن بلوغ". مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، 34 ،3 ، 1391، 40. magiran.com/p1038825
Rahim Rostami; Maryam Ibrahimi; Hamideh Estabraghnia; Mohammad Reza Aghasi; Jaffar Nouroozzadeh. "Evaluation of Goiter Prevalence and Urinary Iodine Levels in Female Schoolchildren During Puberty in Urmia, West Azarbayjan", Medical Journal of Tabriz University of Medical Science & Health Service, 34, 3, 2012, 40. magiran.com/p1038825
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال