ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نبی الله خواجه، فاطمه بهرامی، مریم فاتحی زاده، محمدرضا عابدی، (1391). پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 8(2)، 73. magiran.com/p1040209
Nabi Allah Khajeh, Fatemeh Bahrami, Maryam Fatehizadeh, Mohammad Reza Abedi, (2012). رPredicting psychological well-being through the quality of marital relationship, empathy, and systematization, Quarterly Journal of Psychological Studies, 8(2), 73. magiran.com/p1040209
نبی الله خواجه، فاطمه بهرامی، مریم فاتحی زاده، محمدرضا عابدی، پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات روانشناختی، 1391؛ 8(2): 73. magiran.com/p1040209
Nabi Allah Khajeh, Fatemeh Bahrami, Maryam Fatehizadeh, Mohammad Reza Abedi, رPredicting psychological well-being through the quality of marital relationship, empathy, and systematization, Quarterly Journal of Psychological Studies, 2012; 8(2): 73. magiran.com/p1040209
نبی الله خواجه، فاطمه بهرامی، مریم فاتحی زاده، محمدرضا عابدی، "پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان"، فصلنامه مطالعات روانشناختی 8، شماره 2 (1391): 73. magiran.com/p1040209
Nabi Allah Khajeh, Fatemeh Bahrami, Maryam Fatehizadeh, Mohammad Reza Abedi, "رPredicting psychological well-being through the quality of marital relationship, empathy, and systematization", Quarterly Journal of Psychological Studies 8, no.2 (2012): 73. magiran.com/p1040209
نبی الله خواجه، فاطمه بهرامی، مریم فاتحی زاده، محمدرضا عابدی، (1391). 'پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان'، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 8(2)، صص.73. magiran.com/p1040209
Nabi Allah Khajeh, Fatemeh Bahrami, Maryam Fatehizadeh, Mohammad Reza Abedi, (2012). 'رPredicting psychological well-being through the quality of marital relationship, empathy, and systematization', Quarterly Journal of Psychological Studies, 8(2), pp.73. magiran.com/p1040209
نبی الله خواجه؛ فاطمه بهرامی؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی. "پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کیفیت روابط زناشویی، همدلی و سیستم سازی در دانشجویان متاهل دانشگاه اصفهان". فصلنامه مطالعات روانشناختی، 8 ،2 ، 1391، 73. magiran.com/p1040209
Nabi Allah Khajeh; Fatemeh Bahrami; Maryam Fatehizadeh; Mohammad Reza Abedi. "رPredicting psychological well-being through the quality of marital relationship, empathy, and systematization", Quarterly Journal of Psychological Studies, 8, 2, 2012, 73. magiran.com/p1040209
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال