ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ریحانه هویدا، سید مهدی نصیری، (1390). بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار، فصلنامه محیط زیست جانوری، 3(3)، 55. magiran.com/p1040441
Reihaneh Hoveida, Syed Mehdi Nasiri, (2011). Primary study of reproduction and behavior in the Asaccus granularis Torki 2010 (Reptilia: Phyllodactylidae), Journal of Animal Environment, 3(3), 55. magiran.com/p1040441
ریحانه هویدا، سید مهدی نصیری، بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار. فصلنامه محیط زیست جانوری، 1390؛ 3(3): 55. magiran.com/p1040441
Reihaneh Hoveida, Syed Mehdi Nasiri, Primary study of reproduction and behavior in the Asaccus granularis Torki 2010 (Reptilia: Phyllodactylidae), Journal of Animal Environment, 2011; 3(3): 55. magiran.com/p1040441
ریحانه هویدا، سید مهدی نصیری، "بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار"، فصلنامه محیط زیست جانوری 3، شماره 3 (1390): 55. magiran.com/p1040441
Reihaneh Hoveida, Syed Mehdi Nasiri, "Primary study of reproduction and behavior in the Asaccus granularis Torki 2010 (Reptilia: Phyllodactylidae)", Journal of Animal Environment 3, no.3 (2011): 55. magiran.com/p1040441
ریحانه هویدا، سید مهدی نصیری، (1390). 'بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 3(3)، صص.55. magiran.com/p1040441
Reihaneh Hoveida, Syed Mehdi Nasiri, (2011). 'Primary study of reproduction and behavior in the Asaccus granularis Torki 2010 (Reptilia: Phyllodactylidae)', Journal of Animal Environment, 3(3), pp.55. magiran.com/p1040441
ریحانه هویدا؛ سید مهدی نصیری. "بررسی مقدماتی تولید مثل و رفتارشناسی در جکوی برگ انگشتی گرانولدار". فصلنامه محیط زیست جانوری، 3 ،3 ، 1390، 55. magiran.com/p1040441
Reihaneh Hoveida; Syed Mehdi Nasiri. "Primary study of reproduction and behavior in the Asaccus granularis Torki 2010 (Reptilia: Phyllodactylidae)", Journal of Animal Environment, 3, 3, 2011, 55. magiran.com/p1040441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال