ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
راحله بیات بیدکوپه، بهرام کیوانی، محمد ابراهیمی، (1391). رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 6(2)، 187. magiran.com/p1042696
R. Bayat Bid Koopeh, B. Keyvani, M. Ebrahimi, (2012). Decolorization and Mineralization of Acid Red 206 Dye in Pollutant Water Using ZnFe2O4/Clinoptilolite as a Nanophotocatalyst in Circulating Fluidized Bed Reactor (CFBR) with Taguchi Method, Journal of Color Science and Technology, 6(2), 187. magiran.com/p1042696
راحله بیات بیدکوپه، بهرام کیوانی، محمد ابراهیمی، رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1391؛ 6(2): 187. magiran.com/p1042696
R. Bayat Bid Koopeh, B. Keyvani, M. Ebrahimi, Decolorization and Mineralization of Acid Red 206 Dye in Pollutant Water Using ZnFe2O4/Clinoptilolite as a Nanophotocatalyst in Circulating Fluidized Bed Reactor (CFBR) with Taguchi Method, Journal of Color Science and Technology, 2012; 6(2): 187. magiran.com/p1042696
راحله بیات بیدکوپه، بهرام کیوانی، محمد ابراهیمی، "رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 6، شماره 2 (1391): 187. magiran.com/p1042696
R. Bayat Bid Koopeh, B. Keyvani, M. Ebrahimi, "Decolorization and Mineralization of Acid Red 206 Dye in Pollutant Water Using ZnFe2O4/Clinoptilolite as a Nanophotocatalyst in Circulating Fluidized Bed Reactor (CFBR) with Taguchi Method", Journal of Color Science and Technology 6, no.2 (2012): 187. magiran.com/p1042696
راحله بیات بیدکوپه، بهرام کیوانی، محمد ابراهیمی، (1391). 'رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 6(2)، صص.187. magiran.com/p1042696
R. Bayat Bid Koopeh, B. Keyvani, M. Ebrahimi, (2012). 'Decolorization and Mineralization of Acid Red 206 Dye in Pollutant Water Using ZnFe2O4/Clinoptilolite as a Nanophotocatalyst in Circulating Fluidized Bed Reactor (CFBR) with Taguchi Method', Journal of Color Science and Technology, 6(2), pp.187. magiran.com/p1042696
راحله بیات بیدکوپه؛ بهرام کیوانی؛ محمد ابراهیمی. "رنگبری و معدنی شدن ماده رنگزای اسید قرمز 206 از آب های آلوده با استفاده از نانوکاتالیزور نوری Clinoptilolite/ZnFe2O4 در راکتور CFBR با تکیه بر روش طرح آزمایش تاگوچی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 6 ،2 ، 1391، 187. magiran.com/p1042696
R. Bayat Bid Koopeh; B. Keyvani; M. Ebrahimi. "Decolorization and Mineralization of Acid Red 206 Dye in Pollutant Water Using ZnFe2O4/Clinoptilolite as a Nanophotocatalyst in Circulating Fluidized Bed Reactor (CFBR) with Taguchi Method", Journal of Color Science and Technology, 6, 2, 2012, 187. magiran.com/p1042696
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال