ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طیبه فردوسی، مهدی آقاپور، (1391). آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تاکید بر دختران دانشجو)، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 4(3)، 25. magiran.com/p1045660
Taiebeh Ferdowsi, Mahdi Aghapour, (2012). Social and Cultural Harms of University Students (With a focus on female students), Journal of WOman in Culture Arts, 4(3), 25. magiran.com/p1045660
طیبه فردوسی، مهدی آقاپور، آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تاکید بر دختران دانشجو). فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 1391؛ 4(3): 25. magiran.com/p1045660
Taiebeh Ferdowsi, Mahdi Aghapour, Social and Cultural Harms of University Students (With a focus on female students), Journal of WOman in Culture Arts, 2012; 4(3): 25. magiran.com/p1045660
طیبه فردوسی، مهدی آقاپور، "آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تاکید بر دختران دانشجو)"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان) 4، شماره 3 (1391): 25. magiran.com/p1045660
Taiebeh Ferdowsi, Mahdi Aghapour, "Social and Cultural Harms of University Students (With a focus on female students)", Journal of WOman in Culture Arts 4, no.3 (2012): 25. magiran.com/p1045660
طیبه فردوسی، مهدی آقاپور، (1391). 'آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تاکید بر دختران دانشجو)'، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 4(3)، صص.25. magiran.com/p1045660
Taiebeh Ferdowsi, Mahdi Aghapour, (2012). 'Social and Cultural Harms of University Students (With a focus on female students)', Journal of WOman in Culture Arts, 4(3), pp.25. magiran.com/p1045660
طیبه فردوسی؛ مهدی آقاپور. "آسیب های اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دانشگاه ها (با تاکید بر دختران دانشجو)". فصلنامه زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان)، 4 ،3 ، 1391، 25. magiran.com/p1045660
Taiebeh Ferdowsi; Mahdi Aghapour. "Social and Cultural Harms of University Students (With a focus on female students)", Journal of WOman in Culture Arts, 4, 3, 2012, 25. magiran.com/p1045660
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال