ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا مظاهری، سیدمجتبی میرعابدینی، مسعود اسفنده، شهلا پازکی فرد، (1391). اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 25(3)، 221. magiran.com/p1046136
Leila Mazaheri, Sayed Mojtaba Mirabedini, Masoud Esfandeh, Shahla Pazokifard, (2012). Surface Modification of Silica Nanoparticles with Titanium Tetraisopropoxide and Evaluation of their Photocatalytic Activity, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 25(3), 221. magiran.com/p1046136
لیلا مظاهری، سیدمجتبی میرعابدینی، مسعود اسفنده، شهلا پازکی فرد، اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1391؛ 25(3): 221. magiran.com/p1046136
Leila Mazaheri, Sayed Mojtaba Mirabedini, Masoud Esfandeh, Shahla Pazokifard, Surface Modification of Silica Nanoparticles with Titanium Tetraisopropoxide and Evaluation of their Photocatalytic Activity, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2012; 25(3): 221. magiran.com/p1046136
لیلا مظاهری، سیدمجتبی میرعابدینی، مسعود اسفنده، شهلا پازکی فرد، "اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 25، شماره 3 (1391): 221. magiran.com/p1046136
Leila Mazaheri, Sayed Mojtaba Mirabedini, Masoud Esfandeh, Shahla Pazokifard, "Surface Modification of Silica Nanoparticles with Titanium Tetraisopropoxide and Evaluation of their Photocatalytic Activity", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 25, no.3 (2012): 221. magiran.com/p1046136
لیلا مظاهری، سیدمجتبی میرعابدینی، مسعود اسفنده، شهلا پازکی فرد، (1391). 'اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 25(3)، صص.221. magiran.com/p1046136
Leila Mazaheri, Sayed Mojtaba Mirabedini, Masoud Esfandeh, Shahla Pazokifard, (2012). 'Surface Modification of Silica Nanoparticles with Titanium Tetraisopropoxide and Evaluation of their Photocatalytic Activity', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 25(3), pp.221. magiran.com/p1046136
لیلا مظاهری؛ سیدمجتبی میرعابدینی؛ مسعود اسفنده؛ شهلا پازکی فرد. "اصلاح سطح نانوذرات سیلیکا با تیتانیم تترا ایزوپروپوکسید و بررسی خواص نورکاتالیزوری آنها". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 25 ،3 ، 1391، 221. magiran.com/p1046136
Leila Mazaheri; Sayed Mojtaba Mirabedini; Masoud Esfandeh; Shahla Pazokifard. "Surface Modification of Silica Nanoparticles with Titanium Tetraisopropoxide and Evaluation of their Photocatalytic Activity", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 25, 3, 2012, 221. magiran.com/p1046136
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال