ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه محمد علیزاده چرندابی، مهین کمالی فرد، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی، فاطمه امیدی، (1391). رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 15(18)، 10. magiran.com/p1046248
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Mahin Kamali Fard, Mehrangiz Ebrahimi Mamqani, Mohammad Asghari Jafarabadi, Fatemeh Omidi, (2012). Evaluation of the Nutritional Behavior of Women in First Trimester of Pregnancy and Its Relationship with Some Socio-Demographic Characteristics of Whom Referred to Health Centers in Karaj, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 15(18), 10. magiran.com/p1046248
سکینه محمد علیزاده چرندابی، مهین کمالی فرد، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی، فاطمه امیدی، رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1391؛ 15(18): 10. magiran.com/p1046248
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Mahin Kamali Fard, Mehrangiz Ebrahimi Mamqani, Mohammad Asghari Jafarabadi, Fatemeh Omidi, Evaluation of the Nutritional Behavior of Women in First Trimester of Pregnancy and Its Relationship with Some Socio-Demographic Characteristics of Whom Referred to Health Centers in Karaj, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2012; 15(18): 10. magiran.com/p1046248
سکینه محمد علیزاده چرندابی، مهین کمالی فرد، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی، فاطمه امیدی، "رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 15، شماره 18 (1391): 10. magiran.com/p1046248
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Mahin Kamali Fard, Mehrangiz Ebrahimi Mamqani, Mohammad Asghari Jafarabadi, Fatemeh Omidi, "Evaluation of the Nutritional Behavior of Women in First Trimester of Pregnancy and Its Relationship with Some Socio-Demographic Characteristics of Whom Referred to Health Centers in Karaj", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 15, no.18 (2012): 10. magiran.com/p1046248
سکینه محمد علیزاده چرندابی، مهین کمالی فرد، مهرانگیز ابراهیمی ممقانی، محمد اصغری جعفرآبادی، فاطمه امیدی، (1391). 'رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 15(18)، صص.10. magiran.com/p1046248
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Mahin Kamali Fard, Mehrangiz Ebrahimi Mamqani, Mohammad Asghari Jafarabadi, Fatemeh Omidi, (2012). 'Evaluation of the Nutritional Behavior of Women in First Trimester of Pregnancy and Its Relationship with Some Socio-Demographic Characteristics of Whom Referred to Health Centers in Karaj', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 15(18), pp.10. magiran.com/p1046248
سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ مهین کمالی فرد؛ مهرانگیز ابراهیمی ممقانی؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ فاطمه امیدی. "رفتارهای تغذیه ای زنان در سه ماهه اول بارداری و ارتباط برخی مشخصات فردی- اجتماعی با آن در مراجعین مراکز بهداشتی - درمانی شهر کرج". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 15 ،18 ، 1391، 10. magiran.com/p1046248
Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi; Mahin Kamali Fard; Mehrangiz Ebrahimi Mamqani; Mohammad Asghari Jafarabadi; Fatemeh Omidi. "Evaluation of the Nutritional Behavior of Women in First Trimester of Pregnancy and Its Relationship with Some Socio-Demographic Characteristics of Whom Referred to Health Centers in Karaj", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 15, 18, 2012, 10. magiran.com/p1046248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال