ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا رعایت جهرمی، ابوتراب طباطبایی نایینی، سعید نظیفی، (1391). تجویز داخل مفضلی کتامین در مفضل کارپ میانی تک سمی: ارزیابی بیوشیمیایی، سلولی و بالینی، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 13(3)، 210. magiran.com/p1052544
A. Raayat Jahromi, A. Tabatabaei Naeini, S. Nazifi, (2012). Intra-articular ketamine administration in equine midcarpal joint: clinical, biochemical and cytological evaluations, Iranian Journal of Veterinary Research, 13(3), 210. magiran.com/p1052544
علیرضا رعایت جهرمی، ابوتراب طباطبایی نایینی، سعید نظیفی، تجویز داخل مفضلی کتامین در مفضل کارپ میانی تک سمی: ارزیابی بیوشیمیایی، سلولی و بالینی. مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 1391؛ 13(3): 210. magiran.com/p1052544
A. Raayat Jahromi, A. Tabatabaei Naeini, S. Nazifi, Intra-articular ketamine administration in equine midcarpal joint: clinical, biochemical and cytological evaluations, Iranian Journal of Veterinary Research, 2012; 13(3): 210. magiran.com/p1052544
علیرضا رعایت جهرمی، ابوتراب طباطبایی نایینی، سعید نظیفی، "تجویز داخل مفضلی کتامین در مفضل کارپ میانی تک سمی: ارزیابی بیوشیمیایی، سلولی و بالینی"، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز 13، شماره 3 (1391): 210. magiran.com/p1052544
A. Raayat Jahromi, A. Tabatabaei Naeini, S. Nazifi, "Intra-articular ketamine administration in equine midcarpal joint: clinical, biochemical and cytological evaluations", Iranian Journal of Veterinary Research 13, no.3 (2012): 210. magiran.com/p1052544
علیرضا رعایت جهرمی، ابوتراب طباطبایی نایینی، سعید نظیفی، (1391). 'تجویز داخل مفضلی کتامین در مفضل کارپ میانی تک سمی: ارزیابی بیوشیمیایی، سلولی و بالینی'، مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 13(3)، صص.210. magiran.com/p1052544
A. Raayat Jahromi, A. Tabatabaei Naeini, S. Nazifi, (2012). 'Intra-articular ketamine administration in equine midcarpal joint: clinical, biochemical and cytological evaluations', Iranian Journal of Veterinary Research, 13(3), pp.210. magiran.com/p1052544
علیرضا رعایت جهرمی؛ ابوتراب طباطبایی نایینی؛ سعید نظیفی. "تجویز داخل مفضلی کتامین در مفضل کارپ میانی تک سمی: ارزیابی بیوشیمیایی، سلولی و بالینی". مجله تحقیقات دامپزشکی دانشگاه شیراز، 13 ،3 ، 1391، 210. magiran.com/p1052544
A. Raayat Jahromi; A. Tabatabaei Naeini; S. Nazifi. "Intra-articular ketamine administration in equine midcarpal joint: clinical, biochemical and cytological evaluations", Iranian Journal of Veterinary Research, 13, 3, 2012, 210. magiran.com/p1052544
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال