ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدتقی درزی، محمدرضا حاج سیدهادی، فرهاد رجالی، (1391). تاثیر کاربرد کود دامی و باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 28(3)، 434. magiran.com/p1056116
M.T. Darzi, M.R. Hadj Seyed Hadi, F. Rejali, (2012). Effects of cattle manure and plant growth promoter bacteria application on some morphological traits and yield in Coriander (Coriandrum sativum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 28(3), 434. magiran.com/p1056116
محمدتقی درزی، محمدرضا حاج سیدهادی، فرهاد رجالی، تاثیر کاربرد کود دامی و باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1391؛ 28(3): 434. magiran.com/p1056116
M.T. Darzi, M.R. Hadj Seyed Hadi, F. Rejali, Effects of cattle manure and plant growth promoter bacteria application on some morphological traits and yield in Coriander (Coriandrum sativum L.), Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2012; 28(3): 434. magiran.com/p1056116
محمدتقی درزی، محمدرضا حاج سیدهادی، فرهاد رجالی، "تاثیر کاربرد کود دامی و باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 28، شماره 3 (1391): 434. magiran.com/p1056116
M.T. Darzi, M.R. Hadj Seyed Hadi, F. Rejali, "Effects of cattle manure and plant growth promoter bacteria application on some morphological traits and yield in Coriander (Coriandrum sativum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 28, no.3 (2012): 434. magiran.com/p1056116
محمدتقی درزی، محمدرضا حاج سیدهادی، فرهاد رجالی، (1391). 'تاثیر کاربرد کود دامی و باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 28(3)، صص.434. magiran.com/p1056116
M.T. Darzi, M.R. Hadj Seyed Hadi, F. Rejali, (2012). 'Effects of cattle manure and plant growth promoter bacteria application on some morphological traits and yield in Coriander (Coriandrum sativum L.)', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 28(3), pp.434. magiran.com/p1056116
محمدتقی درزی؛ محمدرضا حاج سیدهادی؛ فرهاد رجالی. "تاثیر کاربرد کود دامی و باکتری های محرک رشد بر برخی ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی گشنیز Coriandrum sativum L". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 28 ،3 ، 1391، 434. magiran.com/p1056116
M.T. Darzi; M.R. Hadj Seyed Hadi; F. Rejali. "Effects of cattle manure and plant growth promoter bacteria application on some morphological traits and yield in Coriander (Coriandrum sativum L.)", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 28, 3, 2012, 434. magiran.com/p1056116
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال