ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریبا قدس بین، خدیجه یزدانی، ایران جهان بین، ساره کشاورزی، (1391). تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا، نشریه ارمغان دانش، 17(4)، 279-288. magiran.com/p1056646
, (2012). The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women, Armaghane-danesh, 17(4), 279-288. magiran.com/p1056646
فریبا قدس بین، خدیجه یزدانی، ایران جهان بین، ساره کشاورزی، تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا. نشریه ارمغان دانش، 1391؛ 17(4): 279-288. magiran.com/p1056646
, The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women, Armaghane-danesh, 2012; 17(4): 279-288. magiran.com/p1056646
فریبا قدس بین، خدیجه یزدانی، ایران جهان بین، ساره کشاورزی، "تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا"، نشریه ارمغان دانش 17، شماره 4 (1391): 279-288. magiran.com/p1056646
, "The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women", Armaghane-danesh 17, no.4 (2012): 279-288. magiran.com/p1056646
فریبا قدس بین، خدیجه یزدانی، ایران جهان بین، ساره کشاورزی، (1391). 'تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا'، نشریه ارمغان دانش، 17(4)، صص.279-288. magiran.com/p1056646
, (2012). 'The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women', Armaghane-danesh, 17(4), pp.279-288. magiran.com/p1056646
فریبا قدس بین؛ خدیجه یزدانی؛ ایران جهان بین؛ ساره کشاورزی. "تاثیر آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در شش هفته اول پس از زایمان بر کیفیت زندگی زنان نخست زا". نشریه ارمغان دانش، 17 ،4 ، 1391، 279-288. magiran.com/p1056646
. "The Effect of Education on Health-Promoting Behaviors at the First Six Weeks Post-delivery on the Quality of Life of Primiparous Women", Armaghane-danesh, 17, 4, 2012, 279-288. magiran.com/p1056646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال