ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امرالله روزبهی، طهمورث شهریور، اصغر حیدریان، سحر الماسی ترک، (1391). میزان بقاءء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی، نشریه ارمغان دانش، 17(4)، 317-328. magiran.com/p1056675
, (2012). Survival, Fertilization and Developmental Rates of Cryotop-Vitrified Oocyte and Embryo Using Low Concentrated Cryoprotectants, Armaghane-danesh, 17(4), 317-328. magiran.com/p1056675
امرالله روزبهی، طهمورث شهریور، اصغر حیدریان، سحر الماسی ترک، میزان بقاءء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی. نشریه ارمغان دانش، 1391؛ 17(4): 317-328. magiran.com/p1056675
, Survival, Fertilization and Developmental Rates of Cryotop-Vitrified Oocyte and Embryo Using Low Concentrated Cryoprotectants, Armaghane-danesh, 2012; 17(4): 317-328. magiran.com/p1056675
امرالله روزبهی، طهمورث شهریور، اصغر حیدریان، سحر الماسی ترک، "میزان بقاءء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی"، نشریه ارمغان دانش 17، شماره 4 (1391): 317-328. magiran.com/p1056675
, "Survival, Fertilization and Developmental Rates of Cryotop-Vitrified Oocyte and Embryo Using Low Concentrated Cryoprotectants", Armaghane-danesh 17, no.4 (2012): 317-328. magiran.com/p1056675
امرالله روزبهی، طهمورث شهریور، اصغر حیدریان، سحر الماسی ترک، (1391). 'میزان بقاءء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی'، نشریه ارمغان دانش، 17(4)، صص.317-328. magiran.com/p1056675
, (2012). 'Survival, Fertilization and Developmental Rates of Cryotop-Vitrified Oocyte and Embryo Using Low Concentrated Cryoprotectants', Armaghane-danesh, 17(4), pp.317-328. magiran.com/p1056675
امرالله روزبهی؛ طهمورث شهریور؛ اصغر حیدریان؛ سحر الماسی ترک. "میزان بقاءء، باروری و تکامل تخمک و جنین پس از انجماد شیشه ای با استفاده از کرایوتاپ و غلظت های اندک ضدیخ درمحلول انجمادی". نشریه ارمغان دانش، 17 ،4 ، 1391، 317-328. magiran.com/p1056675
. "Survival, Fertilization and Developmental Rates of Cryotop-Vitrified Oocyte and Embryo Using Low Concentrated Cryoprotectants", Armaghane-danesh, 17, 4, 2012, 317-328. magiran.com/p1056675
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال