ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیف الله رحیمی پور سی سخت، اصغر شریفی، حامی کابوسی، لیلا گلستان، (1391). اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله، نشریه ارمغان دانش، 17(4)، 370-378. magiran.com/p1056688
, (2012). Inhibitory Effect of Essential Oil Daenensis of Minced Beef, Armaghane-danesh, 17(4), 370-378. magiran.com/p1056688
صدیف الله رحیمی پور سی سخت، اصغر شریفی، حامی کابوسی، لیلا گلستان، اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله. نشریه ارمغان دانش، 1391؛ 17(4): 370-378. magiran.com/p1056688
, Inhibitory Effect of Essential Oil Daenensis of Minced Beef, Armaghane-danesh, 2012; 17(4): 370-378. magiran.com/p1056688
صدیف الله رحیمی پور سی سخت، اصغر شریفی، حامی کابوسی، لیلا گلستان، "اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله"، نشریه ارمغان دانش 17، شماره 4 (1391): 370-378. magiran.com/p1056688
, "Inhibitory Effect of Essential Oil Daenensis of Minced Beef", Armaghane-danesh 17, no.4 (2012): 370-378. magiran.com/p1056688
صدیف الله رحیمی پور سی سخت، اصغر شریفی، حامی کابوسی، لیلا گلستان، (1391). 'اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله'، نشریه ارمغان دانش، 17(4)، صص.370-378. magiran.com/p1056688
, (2012). 'Inhibitory Effect of Essential Oil Daenensis of Minced Beef', Armaghane-danesh, 17(4), pp.370-378. magiran.com/p1056688
صدیف الله رحیمی پور سی سخت؛ اصغر شریفی؛ حامی کابوسی؛ لیلا گلستان. "اثر بازدارندگی اسانس آویشن دنایی در گوشت چرخ شده گوساله". نشریه ارمغان دانش، 17 ،4 ، 1391، 370-378. magiran.com/p1056688
. "Inhibitory Effect of Essential Oil Daenensis of Minced Beef", Armaghane-danesh, 17, 4, 2012, 370-378. magiran.com/p1056688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال