ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هدا پری زاده، حسین حسن آبادی، علی مشهدی، علی تقی زاده کرمانی، (1391). مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 15(22)، 27. magiran.com/p1059444
Hoda Parizadeh, Hosein Hasan Abadi, Ali Mashhadi, Ali Taghizadeh Kermani, (2012). Investigating Effectiveness of Existential and Reality Group-Therapy in Treatment of Body-Image Problem in Women Who Undergo Mastectomy, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 15(22), 27. magiran.com/p1059444
هدا پری زاده، حسین حسن آبادی، علی مشهدی، علی تقی زاده کرمانی، مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده. مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 1391؛ 15(22): 27. magiran.com/p1059444
Hoda Parizadeh, Hosein Hasan Abadi, Ali Mashhadi, Ali Taghizadeh Kermani, Investigating Effectiveness of Existential and Reality Group-Therapy in Treatment of Body-Image Problem in Women Who Undergo Mastectomy, Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 2012; 15(22): 27. magiran.com/p1059444
هدا پری زاده، حسین حسن آبادی، علی مشهدی، علی تقی زاده کرمانی، "مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده"، مجله زنان مامائی و نازائی ایران 15، شماره 22 (1391): 27. magiran.com/p1059444
Hoda Parizadeh, Hosein Hasan Abadi, Ali Mashhadi, Ali Taghizadeh Kermani, "Investigating Effectiveness of Existential and Reality Group-Therapy in Treatment of Body-Image Problem in Women Who Undergo Mastectomy", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility 15, no.22 (2012): 27. magiran.com/p1059444
هدا پری زاده، حسین حسن آبادی، علی مشهدی، علی تقی زاده کرمانی، (1391). 'مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده'، مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 15(22)، صص.27. magiran.com/p1059444
Hoda Parizadeh, Hosein Hasan Abadi, Ali Mashhadi, Ali Taghizadeh Kermani, (2012). 'Investigating Effectiveness of Existential and Reality Group-Therapy in Treatment of Body-Image Problem in Women Who Undergo Mastectomy', Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 15(22), pp.27. magiran.com/p1059444
هدا پری زاده؛ حسین حسن آبادی؛ علی مشهدی؛ علی تقی زاده کرمانی. "مقایسه اثربخشی گروه درمانی وجودی و واقعیت درمانی گروهی بر حل مشکل تصویر تن زنان ماستکتومی شده". مجله زنان مامائی و نازائی ایران، 15 ،22 ، 1391، 27. magiran.com/p1059444
Hoda Parizadeh; Hosein Hasan Abadi; Ali Mashhadi; Ali Taghizadeh Kermani. "Investigating Effectiveness of Existential and Reality Group-Therapy in Treatment of Body-Image Problem in Women Who Undergo Mastectomy", Iranina Journal of Obstetrics Gynecology and Infertility, 15, 22, 2012, 27. magiran.com/p1059444
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال