ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید وثوق شریفی، اکبر یعقوب فر، سید داود شریفی، قدرت الله میرزاده، فیروز عسکری، (1391). بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار، مجله تولیدات دامی، 14(1)، 1. magiran.com/p1061013
Omid Vosough Sharifi, Akbar Yaghoubfar, Seyed Davoud Sharifi, Ghodratollah Mirzadeh, Firouz Askari, (2012). Study on the possibility of Gracilariopsis persica utilization in layer diets, Journal of Animal Productions, 14(1), 1. magiran.com/p1061013
امید وثوق شریفی، اکبر یعقوب فر، سید داود شریفی، قدرت الله میرزاده، فیروز عسکری، بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار. مجله تولیدات دامی، 1391؛ 14(1): 1. magiran.com/p1061013
Omid Vosough Sharifi, Akbar Yaghoubfar, Seyed Davoud Sharifi, Ghodratollah Mirzadeh, Firouz Askari, Study on the possibility of Gracilariopsis persica utilization in layer diets, Journal of Animal Productions, 2012; 14(1): 1. magiran.com/p1061013
امید وثوق شریفی، اکبر یعقوب فر، سید داود شریفی، قدرت الله میرزاده، فیروز عسکری، "بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار"، مجله تولیدات دامی 14، شماره 1 (1391): 1. magiran.com/p1061013
Omid Vosough Sharifi, Akbar Yaghoubfar, Seyed Davoud Sharifi, Ghodratollah Mirzadeh, Firouz Askari, "Study on the possibility of Gracilariopsis persica utilization in layer diets", Journal of Animal Productions 14, no.1 (2012): 1. magiran.com/p1061013
امید وثوق شریفی، اکبر یعقوب فر، سید داود شریفی، قدرت الله میرزاده، فیروز عسکری، (1391). 'بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار'، مجله تولیدات دامی، 14(1)، صص.1. magiran.com/p1061013
Omid Vosough Sharifi, Akbar Yaghoubfar, Seyed Davoud Sharifi, Ghodratollah Mirzadeh, Firouz Askari, (2012). 'Study on the possibility of Gracilariopsis persica utilization in layer diets', Journal of Animal Productions, 14(1), pp.1. magiran.com/p1061013
امید وثوق شریفی؛ اکبر یعقوب فر؛ سید داود شریفی؛ قدرت الله میرزاده؛ فیروز عسکری. "بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار". مجله تولیدات دامی، 14 ،1 ، 1391، 1. magiran.com/p1061013
Omid Vosough Sharifi; Akbar Yaghoubfar; Seyed Davoud Sharifi; Ghodratollah Mirzadeh; Firouz Askari. "Study on the possibility of Gracilariopsis persica utilization in layer diets", Journal of Animal Productions, 14, 1, 2012, 1. magiran.com/p1061013
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال