ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کریم حسن پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمد مرادی شهربابک، (1391). مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت، مجله تولیدات دامی، 14(1)، 19. magiran.com/p1061018
Karim Hasanpour, Ali Asghar Aslaminejad, Mohammad Moradi Shahrbabak, (2012). Study of milk production and milk fat percentage curves in different lactation periods in Holstein cows of Iran, Journal of Animal Productions, 14(1), 19. magiran.com/p1061018
کریم حسن پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمد مرادی شهربابک، مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت. مجله تولیدات دامی، 1391؛ 14(1): 19. magiran.com/p1061018
Karim Hasanpour, Ali Asghar Aslaminejad, Mohammad Moradi Shahrbabak, Study of milk production and milk fat percentage curves in different lactation periods in Holstein cows of Iran, Journal of Animal Productions, 2012; 14(1): 19. magiran.com/p1061018
کریم حسن پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمد مرادی شهربابک، "مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت"، مجله تولیدات دامی 14، شماره 1 (1391): 19. magiran.com/p1061018
Karim Hasanpour, Ali Asghar Aslaminejad, Mohammad Moradi Shahrbabak, "Study of milk production and milk fat percentage curves in different lactation periods in Holstein cows of Iran", Journal of Animal Productions 14, no.1 (2012): 19. magiran.com/p1061018
کریم حسن پور، علی اصغر اسلمی نژاد، محمد مرادی شهربابک، (1391). 'مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت'، مجله تولیدات دامی، 14(1)، صص.19. magiran.com/p1061018
Karim Hasanpour, Ali Asghar Aslaminejad, Mohammad Moradi Shahrbabak, (2012). 'Study of milk production and milk fat percentage curves in different lactation periods in Holstein cows of Iran', Journal of Animal Productions, 14(1), pp.19. magiran.com/p1061018
کریم حسن پور؛ علی اصغر اسلمی نژاد؛ محمد مرادی شهربابک. "مطالعه منحنی های میزان تولید شیر و درصد چربی شیر گاوهای هلشتاین ایران با دوره های شیردهی متفاوت". مجله تولیدات دامی، 14 ،1 ، 1391، 19. magiran.com/p1061018
Karim Hasanpour; Ali Asghar Aslaminejad; Mohammad Moradi Shahrbabak. "Study of milk production and milk fat percentage curves in different lactation periods in Holstein cows of Iran", Journal of Animal Productions, 14, 1, 2012, 19. magiran.com/p1061018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال