ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد پناه، منوچهر سوری، سمیرا وره زردی، (1391). اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار، مجله تولیدات دامی، 14(1)، 33. magiran.com/p1061022
Mohammad Panah, Manouchehr Souri, Samira Varahzardi, (2012). The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics of suckling lambs, Journal of Animal Productions, 14(1), 33. magiran.com/p1061022
محمد پناه، منوچهر سوری، سمیرا وره زردی، اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار. مجله تولیدات دامی، 1391؛ 14(1): 33. magiran.com/p1061022
Mohammad Panah, Manouchehr Souri, Samira Varahzardi, The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics of suckling lambs, Journal of Animal Productions, 2012; 14(1): 33. magiran.com/p1061022
محمد پناه، منوچهر سوری، سمیرا وره زردی، "اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار"، مجله تولیدات دامی 14، شماره 1 (1391): 33. magiran.com/p1061022
Mohammad Panah, Manouchehr Souri, Samira Varahzardi, "The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics of suckling lambs", Journal of Animal Productions 14, no.1 (2012): 33. magiran.com/p1061022
محمد پناه، منوچهر سوری، سمیرا وره زردی، (1391). 'اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار'، مجله تولیدات دامی، 14(1)، صص.33. magiran.com/p1061022
Mohammad Panah, Manouchehr Souri, Samira Varahzardi, (2012). 'The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics of suckling lambs', Journal of Animal Productions, 14(1), pp.33. magiran.com/p1061022
محمد پناه؛ منوچهر سوری؛ سمیرا وره زردی. "اثر جیره تکمیلی بر رشد و خصوصیات لاشه بره های شیرخوار". مجله تولیدات دامی، 14 ،1 ، 1391، 33. magiran.com/p1061022
Mohammad Panah; Manouchehr Souri; Samira Varahzardi. "The effect of creep mixture diet on growth and carcass characteristics of suckling lambs", Journal of Animal Productions, 14, 1, 2012, 33. magiran.com/p1061022
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال