ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا انصاری رنانی، حمیدرضا باقرشاه، (1391). مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده، مجله تولیدات دامی، 14(1)، 41. magiran.com/p1061023
Hamid Reza Ansari, Renani, Hamid Reza Baghershah, (2012). Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from sheared wool and slipewool, Journal of Animal Productions, 14(1), 41. magiran.com/p1061023
حمیدرضا انصاری رنانی، حمیدرضا باقرشاه، مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده. مجله تولیدات دامی، 1391؛ 14(1): 41. magiran.com/p1061023
Hamid Reza Ansari, Renani, Hamid Reza Baghershah, Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from sheared wool and slipewool, Journal of Animal Productions, 2012; 14(1): 41. magiran.com/p1061023
حمیدرضا انصاری رنانی، حمیدرضا باقرشاه، "مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده"، مجله تولیدات دامی 14، شماره 1 (1391): 41. magiran.com/p1061023
Hamid Reza Ansari, Renani, Hamid Reza Baghershah, "Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from sheared wool and slipewool", Journal of Animal Productions 14, no.1 (2012): 41. magiran.com/p1061023
حمیدرضا انصاری رنانی، حمیدرضا باقرشاه، (1391). 'مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده'، مجله تولیدات دامی، 14(1)، صص.41. magiran.com/p1061023
Hamid Reza Ansari, Renani, Hamid Reza Baghershah, (2012). 'Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from sheared wool and slipewool', Journal of Animal Productions, 14(1), pp.41. magiran.com/p1061023
حمیدرضا انصاری رنانی؛ حمیدرضا باقرشاه. "مقایسه خصوصیات نخ خامه و فرش دست بافت تهیه شده از الیاف پشم چیده و پوست دباغی شده". مجله تولیدات دامی، 14 ،1 ، 1391، 41. magiran.com/p1061023
Hamid Reza Ansari; Renani; Hamid Reza Baghershah. "Comparison of characteristics of pile yarn and hand-woven carpet made from sheared wool and slipewool", Journal of Animal Productions, 14, 1, 2012, 41. magiran.com/p1061023
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال