ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بابک عنایتی، قدرت الله رحیمی، (1391). اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران، مجله تولیدات دامی، 14(1)، 49. magiran.com/p1061024
Babak Enayati, Ghodratollah Rahimi, (2012). Effect of TGFB3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls, Journal of Animal Productions, 14(1), 49. magiran.com/p1061024
بابک عنایتی، قدرت الله رحیمی، اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران. مجله تولیدات دامی، 1391؛ 14(1): 49. magiran.com/p1061024
Babak Enayati, Ghodratollah Rahimi, Effect of TGFB3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls, Journal of Animal Productions, 2012; 14(1): 49. magiran.com/p1061024
بابک عنایتی، قدرت الله رحیمی، "اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران"، مجله تولیدات دامی 14، شماره 1 (1391): 49. magiran.com/p1061024
Babak Enayati, Ghodratollah Rahimi, "Effect of TGFB3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls", Journal of Animal Productions 14, no.1 (2012): 49. magiran.com/p1061024
بابک عنایتی، قدرت الله رحیمی، (1391). 'اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران'، مجله تولیدات دامی، 14(1)، صص.49. magiran.com/p1061024
Babak Enayati, Ghodratollah Rahimi, (2012). 'Effect of TGFB3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls', Journal of Animal Productions, 14(1), pp.49. magiran.com/p1061024
بابک عنایتی؛ قدرت الله رحیمی. "اثر جایگاه ژنی TGFβ3 بر ارزش های اصلاحی و فنوتیپی صفات وزن بدن در مرغان بومی مازندران". مجله تولیدات دامی، 14 ،1 ، 1391، 49. magiran.com/p1061024
Babak Enayati; Ghodratollah Rahimi. "Effect of TGFB3 loci on phenotypic data and breeding value of body weight traits in Mazandaran native fowls", Journal of Animal Productions, 14, 1, 2012, 49. magiran.com/p1061024
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال