ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غلامعلی مظفری، رضا مستوفی الممالکی، علی هاشمی، (1391). تحلیل بیو کلیمایی شیوع بیماری مالاریا در شهر چابهار، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، 21. magiran.com/p1061143
Gholamali Mozaffari, Reza Mostofialmammaleki, (2012). Bioclimatic Analysis of the Malaria Disease Outbreak in Chabahar City, Geographic Space, 12(38), 21. magiran.com/p1061143
غلامعلی مظفری، رضا مستوفی الممالکی، علی هاشمی، تحلیل بیو کلیمایی شیوع بیماری مالاریا در شهر چابهار. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(38): 21. magiran.com/p1061143
Gholamali Mozaffari, Reza Mostofialmammaleki, Bioclimatic Analysis of the Malaria Disease Outbreak in Chabahar City, Geographic Space, 2012; 12(38): 21. magiran.com/p1061143
غلامعلی مظفری، رضا مستوفی الممالکی، علی هاشمی، "تحلیل بیو کلیمایی شیوع بیماری مالاریا در شهر چابهار"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 38 (1391): 21. magiran.com/p1061143
Gholamali Mozaffari, Reza Mostofialmammaleki, "Bioclimatic Analysis of the Malaria Disease Outbreak in Chabahar City", Geographic Space 12, no.38 (2012): 21. magiran.com/p1061143
غلامعلی مظفری، رضا مستوفی الممالکی، علی هاشمی، (1391). 'تحلیل بیو کلیمایی شیوع بیماری مالاریا در شهر چابهار'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، صص.21. magiran.com/p1061143
Gholamali Mozaffari, Reza Mostofialmammaleki, (2012). 'Bioclimatic Analysis of the Malaria Disease Outbreak in Chabahar City', Geographic Space, 12(38), pp.21. magiran.com/p1061143
غلامعلی مظفری؛ رضا مستوفی الممالکی؛ علی هاشمی. "تحلیل بیو کلیمایی شیوع بیماری مالاریا در شهر چابهار". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،38 ، 1391، 21. magiran.com/p1061143
Gholamali Mozaffari; Reza Mostofialmammaleki. "Bioclimatic Analysis of the Malaria Disease Outbreak in Chabahar City", Geographic Space, 12, 38, 2012, 21. magiran.com/p1061143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال