ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول صمدزاده، علی بلادپس، (1391). تحلیل چشم اندازهای فرسایش بادی دشت بورالان، گستره ای بیابانی در پایکوه های آرارات با رویکرد آمایش سرزمین، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، 39. magiran.com/p1061144
Rasoul Samadzadeh, Ali Beladpas, (2012). The Investigation of Wind Erosion Features in Boralan Plain, A desert area in the Ararat Mountain slopes, Geographic Space, 12(38), 39. magiran.com/p1061144
رسول صمدزاده، علی بلادپس، تحلیل چشم اندازهای فرسایش بادی دشت بورالان، گستره ای بیابانی در پایکوه های آرارات با رویکرد آمایش سرزمین. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(38): 39. magiran.com/p1061144
Rasoul Samadzadeh, Ali Beladpas, The Investigation of Wind Erosion Features in Boralan Plain, A desert area in the Ararat Mountain slopes, Geographic Space, 2012; 12(38): 39. magiran.com/p1061144
رسول صمدزاده، علی بلادپس، "تحلیل چشم اندازهای فرسایش بادی دشت بورالان، گستره ای بیابانی در پایکوه های آرارات با رویکرد آمایش سرزمین"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 38 (1391): 39. magiran.com/p1061144
Rasoul Samadzadeh, Ali Beladpas, "The Investigation of Wind Erosion Features in Boralan Plain, A desert area in the Ararat Mountain slopes", Geographic Space 12, no.38 (2012): 39. magiran.com/p1061144
رسول صمدزاده، علی بلادپس، (1391). 'تحلیل چشم اندازهای فرسایش بادی دشت بورالان، گستره ای بیابانی در پایکوه های آرارات با رویکرد آمایش سرزمین'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، صص.39. magiran.com/p1061144
Rasoul Samadzadeh, Ali Beladpas, (2012). 'The Investigation of Wind Erosion Features in Boralan Plain, A desert area in the Ararat Mountain slopes', Geographic Space, 12(38), pp.39. magiran.com/p1061144
رسول صمدزاده؛ علی بلادپس. "تحلیل چشم اندازهای فرسایش بادی دشت بورالان، گستره ای بیابانی در پایکوه های آرارات با رویکرد آمایش سرزمین". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،38 ، 1391، 39. magiran.com/p1061144
Rasoul Samadzadeh; Ali Beladpas. "The Investigation of Wind Erosion Features in Boralan Plain, A desert area in the Ararat Mountain slopes", Geographic Space, 12, 38, 2012, 39. magiran.com/p1061144
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال