ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر رسولی، خدیجه جوان، (1391). تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمون های ناپارامتری، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، 111. magiran.com/p1061148
Ali Akbar Rasouli, Khadijeh Javan, (2012). Analyzing of Thunderstorm Occurrence Trends in the Western Part of Iran Applying Non-Parametric Statistical Tests, Geographic Space, 12(38), 111. magiran.com/p1061148
علی اکبر رسولی، خدیجه جوان، تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمون های ناپارامتری. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(38): 111. magiran.com/p1061148
Ali Akbar Rasouli, Khadijeh Javan, Analyzing of Thunderstorm Occurrence Trends in the Western Part of Iran Applying Non-Parametric Statistical Tests, Geographic Space, 2012; 12(38): 111. magiran.com/p1061148
علی اکبر رسولی، خدیجه جوان، "تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمون های ناپارامتری"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 38 (1391): 111. magiran.com/p1061148
Ali Akbar Rasouli, Khadijeh Javan, "Analyzing of Thunderstorm Occurrence Trends in the Western Part of Iran Applying Non-Parametric Statistical Tests", Geographic Space 12, no.38 (2012): 111. magiran.com/p1061148
علی اکبر رسولی، خدیجه جوان، (1391). 'تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمون های ناپارامتری'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، صص.111. magiran.com/p1061148
Ali Akbar Rasouli, Khadijeh Javan, (2012). 'Analyzing of Thunderstorm Occurrence Trends in the Western Part of Iran Applying Non-Parametric Statistical Tests', Geographic Space, 12(38), pp.111. magiran.com/p1061148
علی اکبر رسولی؛ خدیجه جوان. "تحلیل روند وقوع توفان های رعد و برقی در نیمه غربی ایران با کاربرد آزمون های ناپارامتری". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،38 ، 1391، 111. magiran.com/p1061148
Ali Akbar Rasouli; Khadijeh Javan. "Analyzing of Thunderstorm Occurrence Trends in the Western Part of Iran Applying Non-Parametric Statistical Tests", Geographic Space, 12, 38, 2012, 111. magiran.com/p1061148
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال