ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مصیب زاده، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، (1391). مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، 145. magiran.com/p1061150
Ali Mosaiyebzade, Mir Najaf Mousavi, Ali Bagheri Kashkooli, (2012). Management of Damaged Fabrics of Iranian Kavir Cities for the Selection of Suitable Strategy, Case Study of Maybod City, Geographic Space, 12(38), 145. magiran.com/p1061150
علی مصیب زاده، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(38): 145. magiran.com/p1061150
Ali Mosaiyebzade, Mir Najaf Mousavi, Ali Bagheri Kashkooli, Management of Damaged Fabrics of Iranian Kavir Cities for the Selection of Suitable Strategy, Case Study of Maybod City, Geographic Space, 2012; 12(38): 145. magiran.com/p1061150
علی مصیب زاده، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، "مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 38 (1391): 145. magiran.com/p1061150
Ali Mosaiyebzade, Mir Najaf Mousavi, Ali Bagheri Kashkooli, "Management of Damaged Fabrics of Iranian Kavir Cities for the Selection of Suitable Strategy, Case Study of Maybod City", Geographic Space 12, no.38 (2012): 145. magiran.com/p1061150
علی مصیب زاده، میرنجف موسوی، علی باقری کشکولی، (1391). 'مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، صص.145. magiran.com/p1061150
Ali Mosaiyebzade, Mir Najaf Mousavi, Ali Bagheri Kashkooli, (2012). 'Management of Damaged Fabrics of Iranian Kavir Cities for the Selection of Suitable Strategy, Case Study of Maybod City', Geographic Space, 12(38), pp.145. magiran.com/p1061150
علی مصیب زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی. "مدیریت بافت فرسوده شهرهای کویری ایران در جهت انتخاب استراتژی مناسب مطالعه موردی شهر میبد". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،38 ، 1391، 145. magiran.com/p1061150
Ali Mosaiyebzade; Mir Najaf Mousavi; Ali Bagheri Kashkooli. "Management of Damaged Fabrics of Iranian Kavir Cities for the Selection of Suitable Strategy, Case Study of Maybod City", Geographic Space, 12, 38, 2012, 145. magiran.com/p1061150
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال