ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صالح آرخی، یعقوب نیازی، افشین شعبانی، (1391). ارزیابی الگوی مکانی روند تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از روش های دسته تبدیل (مطالعه موردی: حوضه دره شهر- استان ایلام)، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، 165. magiran.com/p1061151
Saleh Arekhi, Yaghoub Niazi, Afshin Shabani, (2012). Evaluating Spatial Pattern of Changes Trend of Landuse/landcover with use of Transformation Techniques (Case Study: Dareshar Catchment, Ilam Province), Geographic Space, 12(38), 165. magiran.com/p1061151
صالح آرخی، یعقوب نیازی، افشین شعبانی، ارزیابی الگوی مکانی روند تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از روش های دسته تبدیل (مطالعه موردی: حوضه دره شهر- استان ایلام). فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(38): 165. magiran.com/p1061151
Saleh Arekhi, Yaghoub Niazi, Afshin Shabani, Evaluating Spatial Pattern of Changes Trend of Landuse/landcover with use of Transformation Techniques (Case Study: Dareshar Catchment, Ilam Province), Geographic Space, 2012; 12(38): 165. magiran.com/p1061151
صالح آرخی، یعقوب نیازی، افشین شعبانی، "ارزیابی الگوی مکانی روند تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از روش های دسته تبدیل (مطالعه موردی: حوضه دره شهر- استان ایلام)"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 38 (1391): 165. magiran.com/p1061151
Saleh Arekhi, Yaghoub Niazi, Afshin Shabani, "Evaluating Spatial Pattern of Changes Trend of Landuse/landcover with use of Transformation Techniques (Case Study: Dareshar Catchment, Ilam Province)", Geographic Space 12, no.38 (2012): 165. magiran.com/p1061151
صالح آرخی، یعقوب نیازی، افشین شعبانی، (1391). 'ارزیابی الگوی مکانی روند تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از روش های دسته تبدیل (مطالعه موردی: حوضه دره شهر- استان ایلام)'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، صص.165. magiran.com/p1061151
Saleh Arekhi, Yaghoub Niazi, Afshin Shabani, (2012). 'Evaluating Spatial Pattern of Changes Trend of Landuse/landcover with use of Transformation Techniques (Case Study: Dareshar Catchment, Ilam Province)', Geographic Space, 12(38), pp.165. magiran.com/p1061151
صالح آرخی؛ یعقوب نیازی؛ افشین شعبانی. "ارزیابی الگوی مکانی روند تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از روش های دسته تبدیل (مطالعه موردی: حوضه دره شهر- استان ایلام)". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،38 ، 1391، 165. magiran.com/p1061151
Saleh Arekhi; Yaghoub Niazi; Afshin Shabani. "Evaluating Spatial Pattern of Changes Trend of Landuse/landcover with use of Transformation Techniques (Case Study: Dareshar Catchment, Ilam Province)", Geographic Space, 12, 38, 2012, 165. magiran.com/p1061151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال