ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا فولادمند، (1391). بررسی مکانی- زمانی ماتریس های انتقال ماهانه زنجیره مارکف برای انتخاب مکان های مناسب کشت دیم در استان فارس، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، 183. magiran.com/p1061152
Hamid Reza Fooladmand, (2012). Spatial-temporal Evaluation of Monthly Transition Probabilities of Markov Chain for Selecting the Appropriate Places of Dryland Farming in Fars Province, Geographic Space, 12(38), 183. magiran.com/p1061152
حمیدرضا فولادمند، بررسی مکانی- زمانی ماتریس های انتقال ماهانه زنجیره مارکف برای انتخاب مکان های مناسب کشت دیم در استان فارس. فصلنامه فضای جغرافیایی، 1391؛ 12(38): 183. magiran.com/p1061152
Hamid Reza Fooladmand, Spatial-temporal Evaluation of Monthly Transition Probabilities of Markov Chain for Selecting the Appropriate Places of Dryland Farming in Fars Province, Geographic Space, 2012; 12(38): 183. magiran.com/p1061152
حمیدرضا فولادمند، "بررسی مکانی- زمانی ماتریس های انتقال ماهانه زنجیره مارکف برای انتخاب مکان های مناسب کشت دیم در استان فارس"، فصلنامه فضای جغرافیایی 12، شماره 38 (1391): 183. magiran.com/p1061152
Hamid Reza Fooladmand, "Spatial-temporal Evaluation of Monthly Transition Probabilities of Markov Chain for Selecting the Appropriate Places of Dryland Farming in Fars Province", Geographic Space 12, no.38 (2012): 183. magiran.com/p1061152
حمیدرضا فولادمند، (1391). 'بررسی مکانی- زمانی ماتریس های انتقال ماهانه زنجیره مارکف برای انتخاب مکان های مناسب کشت دیم در استان فارس'، فصلنامه فضای جغرافیایی، 12(38)، صص.183. magiran.com/p1061152
Hamid Reza Fooladmand, (2012). 'Spatial-temporal Evaluation of Monthly Transition Probabilities of Markov Chain for Selecting the Appropriate Places of Dryland Farming in Fars Province', Geographic Space, 12(38), pp.183. magiran.com/p1061152
حمیدرضا فولادمند. "بررسی مکانی- زمانی ماتریس های انتقال ماهانه زنجیره مارکف برای انتخاب مکان های مناسب کشت دیم در استان فارس". فصلنامه فضای جغرافیایی، 12 ،38 ، 1391، 183. magiran.com/p1061152
Hamid Reza Fooladmand. "Spatial-temporal Evaluation of Monthly Transition Probabilities of Markov Chain for Selecting the Appropriate Places of Dryland Farming in Fars Province", Geographic Space, 12, 38, 2012, 183. magiran.com/p1061152
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال