ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمدعلی مورس، (1391). نگرشی بر طب حکیمانه از دریچه کتابشناسی دستورالعلاج، از مجموعه نسخ خطی موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، فصلنامه پژوهش در تاریخ پزشکی، 1(4)، 191. magiran.com/p1061308
Ahmad A. Muris, (2012). An attitude to Philosophical Medicine in Bibliography of Dastur al-Alag manuscript, from Shiraz University of Medical Sciences Museum, Journal of Research on History of Medicine, 1(4), 191. magiran.com/p1061308
احمدعلی مورس، نگرشی بر طب حکیمانه از دریچه کتابشناسی دستورالعلاج، از مجموعه نسخ خطی موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی شیراز. فصلنامه پژوهش در تاریخ پزشکی، 1391؛ 1(4): 191. magiran.com/p1061308
Ahmad A. Muris, An attitude to Philosophical Medicine in Bibliography of Dastur al-Alag manuscript, from Shiraz University of Medical Sciences Museum, Journal of Research on History of Medicine, 2012; 1(4): 191. magiran.com/p1061308
احمدعلی مورس، "نگرشی بر طب حکیمانه از دریچه کتابشناسی دستورالعلاج، از مجموعه نسخ خطی موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، فصلنامه پژوهش در تاریخ پزشکی 1، شماره 4 (1391): 191. magiran.com/p1061308
Ahmad A. Muris, "An attitude to Philosophical Medicine in Bibliography of Dastur al-Alag manuscript, from Shiraz University of Medical Sciences Museum", Journal of Research on History of Medicine 1, no.4 (2012): 191. magiran.com/p1061308
احمدعلی مورس، (1391). 'نگرشی بر طب حکیمانه از دریچه کتابشناسی دستورالعلاج، از مجموعه نسخ خطی موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، فصلنامه پژوهش در تاریخ پزشکی، 1(4)، صص.191. magiran.com/p1061308
Ahmad A. Muris, (2012). 'An attitude to Philosophical Medicine in Bibliography of Dastur al-Alag manuscript, from Shiraz University of Medical Sciences Museum', Journal of Research on History of Medicine, 1(4), pp.191. magiran.com/p1061308
احمدعلی مورس. "نگرشی بر طب حکیمانه از دریچه کتابشناسی دستورالعلاج، از مجموعه نسخ خطی موزه و مرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی شیراز". فصلنامه پژوهش در تاریخ پزشکی، 1 ،4 ، 1391، 191. magiran.com/p1061308
Ahmad A. Muris. "An attitude to Philosophical Medicine in Bibliography of Dastur al-Alag manuscript, from Shiraz University of Medical Sciences Museum", Journal of Research on History of Medicine, 1, 4, 2012, 191. magiran.com/p1061308
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال