ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا جلایی پور، محمد گرامیان نیک، (1390). نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطه ناب» گیدنز، نشریه علوم اجتماعی، 8(1)، 19. magiran.com/p1061669
Hamid Reza Jalayeepour, Mohammad Garamian, (2011). A glance at modernity in Iran from the perspective of personal relationships: A study of Gidden's notion of pure relationship, , 8(1), 19. magiran.com/p1061669
حمیدرضا جلایی پور، محمد گرامیان نیک، نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطه ناب» گیدنز. نشریه علوم اجتماعی، 1390؛ 8(1): 19. magiran.com/p1061669
Hamid Reza Jalayeepour, Mohammad Garamian, A glance at modernity in Iran from the perspective of personal relationships: A study of Gidden's notion of pure relationship, , 2011; 8(1): 19. magiran.com/p1061669
حمیدرضا جلایی پور، محمد گرامیان نیک، "نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطه ناب» گیدنز"، نشریه علوم اجتماعی 8، شماره 1 (1390): 19. magiran.com/p1061669
Hamid Reza Jalayeepour, Mohammad Garamian, "A glance at modernity in Iran from the perspective of personal relationships: A study of Gidden's notion of pure relationship", 8, no.1 (2011): 19. magiran.com/p1061669
حمیدرضا جلایی پور، محمد گرامیان نیک، (1390). 'نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطه ناب» گیدنز'، نشریه علوم اجتماعی، 8(1)، صص.19. magiran.com/p1061669
Hamid Reza Jalayeepour, Mohammad Garamian, (2011). 'A glance at modernity in Iran from the perspective of personal relationships: A study of Gidden's notion of pure relationship', , 8(1), pp.19. magiran.com/p1061669
حمیدرضا جلایی پور؛ محمد گرامیان نیک. "نگاهی به مدرنیته در ایران از دریچه روابط شخصی؛ ارزیابی مفهوم «رابطه ناب» گیدنز". نشریه علوم اجتماعی، 8 ،1 ، 1390، 19. magiran.com/p1061669
Hamid Reza Jalayeepour; Mohammad Garamian. "A glance at modernity in Iran from the perspective of personal relationships: A study of Gidden's notion of pure relationship", , 8, 1, 2011, 19. magiran.com/p1061669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال