ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهریار افندی زاده، هاجر حاج محمدی، نوید کلانتری، (1391). هماهنگ سازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک، پژوهشنامه حمل و نقل، 9(3)، 209. magiran.com/p1062280
Sh. Afandizade, H. Hajmohammadi, N. Kalantari, (2012). Application of Genetic Algorithm in Coordination of Variable Speed Limits and Ramp Metering, Journal of Transportation Research, 9(3), 209. magiran.com/p1062280
شهریار افندی زاده، هاجر حاج محمدی، نوید کلانتری، هماهنگ سازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک. پژوهشنامه حمل و نقل، 1391؛ 9(3): 209. magiran.com/p1062280
Sh. Afandizade, H. Hajmohammadi, N. Kalantari, Application of Genetic Algorithm in Coordination of Variable Speed Limits and Ramp Metering, Journal of Transportation Research, 2012; 9(3): 209. magiran.com/p1062280
شهریار افندی زاده، هاجر حاج محمدی، نوید کلانتری، "هماهنگ سازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، پژوهشنامه حمل و نقل 9، شماره 3 (1391): 209. magiran.com/p1062280
Sh. Afandizade, H. Hajmohammadi, N. Kalantari, "Application of Genetic Algorithm in Coordination of Variable Speed Limits and Ramp Metering", Journal of Transportation Research 9, no.3 (2012): 209. magiran.com/p1062280
شهریار افندی زاده، هاجر حاج محمدی، نوید کلانتری، (1391). 'هماهنگ سازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک'، پژوهشنامه حمل و نقل، 9(3)، صص.209. magiran.com/p1062280
Sh. Afandizade, H. Hajmohammadi, N. Kalantari, (2012). 'Application of Genetic Algorithm in Coordination of Variable Speed Limits and Ramp Metering', Journal of Transportation Research, 9(3), pp.209. magiran.com/p1062280
شهریار افندی زاده؛ هاجر حاج محمدی؛ نوید کلانتری. "هماهنگ سازی بهینه کنترل رمپ و سرعت مجاز متغیر جهت کنترل بزرگراهی با استفاده از الگوریتم ژنتیک". پژوهشنامه حمل و نقل، 9 ،3 ، 1391، 209. magiran.com/p1062280
Sh. Afandizade; H. Hajmohammadi; N. Kalantari. "Application of Genetic Algorithm in Coordination of Variable Speed Limits and Ramp Metering", Journal of Transportation Research, 9, 3, 2012, 209. magiran.com/p1062280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال