ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عرفان حسن نایبی، فریدون کیانفر، (1391). تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه، پژوهشنامه حمل و نقل، 9(3)، 235. magiran.com/p1062287
E. Hassannayebi, F. Kiyanfar, (2012). A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure to Solve the Train Sequencing and Stop Scheduling Problem in Double Track Railway Lines, Journal of Transportation Research, 9(3), 235. magiran.com/p1062287
عرفان حسن نایبی، فریدون کیانفر، تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه. پژوهشنامه حمل و نقل، 1391؛ 9(3): 235. magiran.com/p1062287
E. Hassannayebi, F. Kiyanfar, A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure to Solve the Train Sequencing and Stop Scheduling Problem in Double Track Railway Lines, Journal of Transportation Research, 2012; 9(3): 235. magiran.com/p1062287
عرفان حسن نایبی، فریدون کیانفر، "تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه"، پژوهشنامه حمل و نقل 9، شماره 3 (1391): 235. magiran.com/p1062287
E. Hassannayebi, F. Kiyanfar, "A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure to Solve the Train Sequencing and Stop Scheduling Problem in Double Track Railway Lines", Journal of Transportation Research 9, no.3 (2012): 235. magiran.com/p1062287
عرفان حسن نایبی، فریدون کیانفر، (1391). 'تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه'، پژوهشنامه حمل و نقل، 9(3)، صص.235. magiran.com/p1062287
E. Hassannayebi, F. Kiyanfar, (2012). 'A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure to Solve the Train Sequencing and Stop Scheduling Problem in Double Track Railway Lines', Journal of Transportation Research, 9(3), pp.235. magiran.com/p1062287
عرفان حسن نایبی؛ فریدون کیانفر. "تعیین توالی اعزام و برنامه توقف قطارها در مسیرهای دوخطه راه آهن به کمک الگوریتم فراابتکاری جستجوی تصادفی تطابقی حریصانه". پژوهشنامه حمل و نقل، 9 ،3 ، 1391، 235. magiran.com/p1062287
E. Hassannayebi; F. Kiyanfar. "A Greedy Randomized Adaptive Search Procedure to Solve the Train Sequencing and Stop Scheduling Problem in Double Track Railway Lines", Journal of Transportation Research, 9, 3, 2012, 235. magiran.com/p1062287
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال