ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور فخری، میلاد طاری بخش، (1391). بررسی تاثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه، پژوهشنامه حمل و نقل، 9(3)، 293. magiran.com/p1062301
M. Fakhri, M. Taribakhsh, (2012). Influence of Aggregate Grading and Creation of Macrotexture with the Tinning Method on the Skid Resistance of Concrete Pavements, Journal of Transportation Research, 9(3), 293. magiran.com/p1062301
منصور فخری، میلاد طاری بخش، بررسی تاثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه. پژوهشنامه حمل و نقل، 1391؛ 9(3): 293. magiran.com/p1062301
M. Fakhri, M. Taribakhsh, Influence of Aggregate Grading and Creation of Macrotexture with the Tinning Method on the Skid Resistance of Concrete Pavements, Journal of Transportation Research, 2012; 9(3): 293. magiran.com/p1062301
منصور فخری، میلاد طاری بخش، "بررسی تاثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه"، پژوهشنامه حمل و نقل 9، شماره 3 (1391): 293. magiran.com/p1062301
M. Fakhri, M. Taribakhsh, "Influence of Aggregate Grading and Creation of Macrotexture with the Tinning Method on the Skid Resistance of Concrete Pavements", Journal of Transportation Research 9, no.3 (2012): 293. magiran.com/p1062301
منصور فخری، میلاد طاری بخش، (1391). 'بررسی تاثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه'، پژوهشنامه حمل و نقل، 9(3)، صص.293. magiran.com/p1062301
M. Fakhri, M. Taribakhsh, (2012). 'Influence of Aggregate Grading and Creation of Macrotexture with the Tinning Method on the Skid Resistance of Concrete Pavements', Journal of Transportation Research, 9(3), pp.293. magiran.com/p1062301
منصور فخری؛ میلاد طاری بخش. "بررسی تاثیر دانه بندی و ایجاد بافت درشت به روش شیارزدن بر مقاومت لغزندگی روسازی های بتنی راه". پژوهشنامه حمل و نقل، 9 ،3 ، 1391، 293. magiran.com/p1062301
M. Fakhri; M. Taribakhsh. "Influence of Aggregate Grading and Creation of Macrotexture with the Tinning Method on the Skid Resistance of Concrete Pavements", Journal of Transportation Research, 9, 3, 2012, 293. magiran.com/p1062301
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال