ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین صفری، علی مهرابی، فاطمه حشمتی پور، (1390). توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین با رویکرد نگاشت علی، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1(4)، 131. magiran.com/p1062391
Hossein Safari, Ali Mehrabi, Fatemeh Heshmatipour, (2012). Modeling of Information Sharing in Supply Chain of IKKCo1 through Cognitive Mapping Approach, Journal of Industrial Management Perspective, 1(4), 131. magiran.com/p1062391
حسین صفری، علی مهرابی، فاطمه حشمتی پور، توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین با رویکرد نگاشت علی. فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1390؛ 1(4): 131. magiran.com/p1062391
Hossein Safari, Ali Mehrabi, Fatemeh Heshmatipour, Modeling of Information Sharing in Supply Chain of IKKCo1 through Cognitive Mapping Approach, Journal of Industrial Management Perspective, 2012; 1(4): 131. magiran.com/p1062391
حسین صفری، علی مهرابی، فاطمه حشمتی پور، "توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین با رویکرد نگاشت علی"، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی 1، شماره 4 (1390): 131. magiran.com/p1062391
Hossein Safari, Ali Mehrabi, Fatemeh Heshmatipour, "Modeling of Information Sharing in Supply Chain of IKKCo1 through Cognitive Mapping Approach", Journal of Industrial Management Perspective 1, no.4 (2012): 131. magiran.com/p1062391
حسین صفری، علی مهرابی، فاطمه حشمتی پور، (1390). 'توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین با رویکرد نگاشت علی'، فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1(4)، صص.131. magiran.com/p1062391
Hossein Safari, Ali Mehrabi, Fatemeh Heshmatipour, (2012). 'Modeling of Information Sharing in Supply Chain of IKKCo1 through Cognitive Mapping Approach', Journal of Industrial Management Perspective, 1(4), pp.131. magiran.com/p1062391
حسین صفری؛ علی مهرابی؛ فاطمه حشمتی پور. "توسعه مدل به اشتراک گذاری اطلاعات در زنجیره تامین با رویکرد نگاشت علی". فصلنامه چشم انداز مدیریت صنعتی، 1 ،4 ، 1390، 131. magiran.com/p1062391
Hossein Safari; Ali Mehrabi; Fatemeh Heshmatipour. "Modeling of Information Sharing in Supply Chain of IKKCo1 through Cognitive Mapping Approach", Journal of Industrial Management Perspective, 1, 4, 2012, 131. magiran.com/p1062391
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال