ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن قاسم زاده، علیرضا غنی زاده، (1391). بررسی تاثیرخطای برآورد ورودی های طراحی روسازی بر روی خطای پیش بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 23(2)، 115. magiran.com/p1064595
Hasan Ghasem Zadeh, Ali Reza Ghanizade, (2012). The effect of error in estimation of input parameters on predicting error of pavement life using Monte Carlo Simulation method, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 23(2), 115. magiran.com/p1064595
حسن قاسم زاده، علیرضا غنی زاده، بررسی تاثیرخطای برآورد ورودی های طراحی روسازی بر روی خطای پیش بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو. نشریه مهندسی عمران فردوسی، 1391؛ 23(2): 115. magiran.com/p1064595
Hasan Ghasem Zadeh, Ali Reza Ghanizade, The effect of error in estimation of input parameters on predicting error of pavement life using Monte Carlo Simulation method, Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 2012; 23(2): 115. magiran.com/p1064595
حسن قاسم زاده، علیرضا غنی زاده، "بررسی تاثیرخطای برآورد ورودی های طراحی روسازی بر روی خطای پیش بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو"، نشریه مهندسی عمران فردوسی 23، شماره 2 (1391): 115. magiran.com/p1064595
Hasan Ghasem Zadeh, Ali Reza Ghanizade, "The effect of error in estimation of input parameters on predicting error of pavement life using Monte Carlo Simulation method", Journal of Civil Engineering Ferdowsi 23, no.2 (2012): 115. magiran.com/p1064595
حسن قاسم زاده، علیرضا غنی زاده، (1391). 'بررسی تاثیرخطای برآورد ورودی های طراحی روسازی بر روی خطای پیش بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو'، نشریه مهندسی عمران فردوسی، 23(2)، صص.115. magiran.com/p1064595
Hasan Ghasem Zadeh, Ali Reza Ghanizade, (2012). 'The effect of error in estimation of input parameters on predicting error of pavement life using Monte Carlo Simulation method', Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 23(2), pp.115. magiran.com/p1064595
حسن قاسم زاده؛ علیرضا غنی زاده. "بررسی تاثیرخطای برآورد ورودی های طراحی روسازی بر روی خطای پیش بینی عمر روسازی بابهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو". نشریه مهندسی عمران فردوسی، 23 ،2 ، 1391، 115. magiran.com/p1064595
Hasan Ghasem Zadeh; Ali Reza Ghanizade. "The effect of error in estimation of input parameters on predicting error of pavement life using Monte Carlo Simulation method", Journal of Civil Engineering Ferdowsi, 23, 2, 2012, 115. magiran.com/p1064595
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال