ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم بهرامیان، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمد جعفر یوسفیان کناری، (1390). مقایسه ی جلوه های چند آوایی باختین در نمایشنامه داستان دور و دراز و... سلطان ابن سلطان و... به دیار فرنگ به روایت مرد مشکوک (محمد چرمشیر) و رمان اسفار کاتبان(ابوتراب خسروی)، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 44، 13. magiran.com/p1065363
Akram Bahramian, Mostafa Mokhtabad Ameree, Mohammad Jafar Yousefian Kenari, (2012). A Comparative Reading of Bakhtinian Polyphonic Effects in Drama of " Safar-e Dour& " (Mohammad Charmshir) and Novel of " Asfar-e-Kateban " (Aboutorab Khosravi), Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 44, 13. magiran.com/p1065363
اکرم بهرامیان، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمد جعفر یوسفیان کناری، مقایسه ی جلوه های چند آوایی باختین در نمایشنامه داستان دور و دراز و... سلطان ابن سلطان و... به دیار فرنگ به روایت مرد مشکوک (محمد چرمشیر) و رمان اسفار کاتبان(ابوتراب خسروی). نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1390؛ 44: 13. magiran.com/p1065363
Akram Bahramian, Mostafa Mokhtabad Ameree, Mohammad Jafar Yousefian Kenari, A Comparative Reading of Bakhtinian Polyphonic Effects in Drama of " Safar-e Dour& " (Mohammad Charmshir) and Novel of " Asfar-e-Kateban " (Aboutorab Khosravi), Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2012; 44: 13. magiran.com/p1065363
اکرم بهرامیان، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمد جعفر یوسفیان کناری، "مقایسه ی جلوه های چند آوایی باختین در نمایشنامه داستان دور و دراز و... سلطان ابن سلطان و... به دیار فرنگ به روایت مرد مشکوک (محمد چرمشیر) و رمان اسفار کاتبان(ابوتراب خسروی)"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،44 (1390): 13. magiran.com/p1065363
Akram Bahramian, Mostafa Mokhtabad Ameree, Mohammad Jafar Yousefian Kenari, "A Comparative Reading of Bakhtinian Polyphonic Effects in Drama of " Safar-e Dour& " (Mohammad Charmshir) and Novel of " Asfar-e-Kateban " (Aboutorab Khosravi)", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 44 (2012): 13. magiran.com/p1065363
اکرم بهرامیان، سید مصطفی مختاباد امرئی، محمد جعفر یوسفیان کناری، (1390). 'مقایسه ی جلوه های چند آوایی باختین در نمایشنامه داستان دور و دراز و... سلطان ابن سلطان و... به دیار فرنگ به روایت مرد مشکوک (محمد چرمشیر) و رمان اسفار کاتبان(ابوتراب خسروی)'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 44، صص.13. magiran.com/p1065363
Akram Bahramian, Mostafa Mokhtabad Ameree, Mohammad Jafar Yousefian Kenari, (2012). 'A Comparative Reading of Bakhtinian Polyphonic Effects in Drama of " Safar-e Dour& " (Mohammad Charmshir) and Novel of " Asfar-e-Kateban " (Aboutorab Khosravi)', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 44, pp.13. magiran.com/p1065363
اکرم بهرامیان؛ سید مصطفی مختاباد امرئی؛ محمد جعفر یوسفیان کناری. "مقایسه ی جلوه های چند آوایی باختین در نمایشنامه داستان دور و دراز و... سلطان ابن سلطان و... به دیار فرنگ به روایت مرد مشکوک (محمد چرمشیر) و رمان اسفار کاتبان(ابوتراب خسروی)". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 44 ، 1390، 13. magiran.com/p1065363
Akram Bahramian; Mostafa Mokhtabad Ameree; Mohammad Jafar Yousefian Kenari. "A Comparative Reading of Bakhtinian Polyphonic Effects in Drama of " Safar-e Dour& " (Mohammad Charmshir) and Novel of " Asfar-e-Kateban " (Aboutorab Khosravi)", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 44, 2012, 13. magiran.com/p1065363
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال