ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهروز محمودی بختیاری، محمودی بختیاری، زهرا خسروی، (1390). مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 44، 55. magiran.com/p1065368
Behrooz Mahmoodi, Bakhtiari, Zahra Khosravi, (2012). Women's Gender Disguise in Four Comedies by Shakespeare and two stories of One Thousand and One Nights: A Comparative Study, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 44, 55. magiran.com/p1065368
بهروز محمودی بختیاری، محمودی بختیاری، زهرا خسروی، مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی. نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 1390؛ 44: 55. magiran.com/p1065368
Behrooz Mahmoodi, Bakhtiari, Zahra Khosravi, Women's Gender Disguise in Four Comedies by Shakespeare and two stories of One Thousand and One Nights: A Comparative Study, Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 2012; 44: 55. magiran.com/p1065368
بهروز محمودی بختیاری، محمودی بختیاری، زهرا خسروی، "مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی"، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی ،44 (1390): 55. magiran.com/p1065368
Behrooz Mahmoodi, Bakhtiari, Zahra Khosravi, "Women's Gender Disguise in Four Comedies by Shakespeare and two stories of One Thousand and One Nights: A Comparative Study", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi no. 44 (2012): 55. magiran.com/p1065368
بهروز محمودی بختیاری، محمودی بختیاری، زهرا خسروی، (1390). 'مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی'، نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 44، صص.55. magiran.com/p1065368
Behrooz Mahmoodi, Bakhtiari, Zahra Khosravi, (2012). 'Women's Gender Disguise in Four Comedies by Shakespeare and two stories of One Thousand and One Nights: A Comparative Study', Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 44, pp.55. magiran.com/p1065368
بهروز محمودی بختیاری؛ محمودی بختیاری؛ زهرا خسروی. "مردپوشی زنان در دو داستان از هزار و یک شب و دوکمدی از شکسپیر: یک بررسی تطبیقی". نشریه هنرهای نمایشی و موسیقی، 44 ، 1390، 55. magiran.com/p1065368
Behrooz Mahmoodi; Bakhtiari; Zahra Khosravi. "Women's Gender Disguise in Four Comedies by Shakespeare and two stories of One Thousand and One Nights: A Comparative Study", Honar-Ha-Ye-Ziba: Honar-Ha-Ye Mosighi Va Namayeshi, 44, 2012, 55. magiran.com/p1065368
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال