ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا منصورپور، ذبیح الله عزیزی، صدف عصایی، غلامحسین رنجبرعمرانی، (1391). بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین، مجله طب جنوب، 15(4)، 263-274. magiran.com/p1065902
Soheila Mansoorpoor, Zabihollah Azizi, Sadaf Asaie, Gholamhossein Ranjbar Omrani, (2012). Effect of testosterone on pancreatic beta cells resistance and blood glucose control in diabetic male rats by streptozotocin, Iranian South Medical Journal, 15(4), 263-274. magiran.com/p1065902
سهیلا منصورپور، ذبیح الله عزیزی، صدف عصایی، غلامحسین رنجبرعمرانی، بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. مجله طب جنوب، 1391؛ 15(4): 263-274. magiran.com/p1065902
Soheila Mansoorpoor, Zabihollah Azizi, Sadaf Asaie, Gholamhossein Ranjbar Omrani, Effect of testosterone on pancreatic beta cells resistance and blood glucose control in diabetic male rats by streptozotocin, Iranian South Medical Journal, 2012; 15(4): 263-274. magiran.com/p1065902
سهیلا منصورپور، ذبیح الله عزیزی، صدف عصایی، غلامحسین رنجبرعمرانی، "بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین"، مجله طب جنوب 15، شماره 4 (1391): 263-274. magiran.com/p1065902
Soheila Mansoorpoor, Zabihollah Azizi, Sadaf Asaie, Gholamhossein Ranjbar Omrani, "Effect of testosterone on pancreatic beta cells resistance and blood glucose control in diabetic male rats by streptozotocin", Iranian South Medical Journal 15, no.4 (2012): 263-274. magiran.com/p1065902
سهیلا منصورپور، ذبیح الله عزیزی، صدف عصایی، غلامحسین رنجبرعمرانی، (1391). 'بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین'، مجله طب جنوب، 15(4)، صص.263-274. magiran.com/p1065902
Soheila Mansoorpoor, Zabihollah Azizi, Sadaf Asaie, Gholamhossein Ranjbar Omrani, (2012). 'Effect of testosterone on pancreatic beta cells resistance and blood glucose control in diabetic male rats by streptozotocin', Iranian South Medical Journal, 15(4), pp.263-274. magiran.com/p1065902
سهیلا منصورپور؛ ذبیح الله عزیزی؛ صدف عصایی؛ غلامحسین رنجبرعمرانی. "بررسی نقش تستوسترون در مقاومت سلول های بتای پانکراس و کنترل قندخون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین". مجله طب جنوب، 15 ،4 ، 1391، 263-274. magiran.com/p1065902
Soheila Mansoorpoor; Zabihollah Azizi; Sadaf Asaie; Gholamhossein Ranjbar Omrani. "Effect of testosterone on pancreatic beta cells resistance and blood glucose control in diabetic male rats by streptozotocin", Iranian South Medical Journal, 15, 4, 2012, 263-274. magiran.com/p1065902
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال