ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرزانه یوسفی 1، سعید نجف پور بوشهری، کامران میرزایی، زهرا سنجیده، زهرا امیری، بهنوش بنه گزی، سید محمد خوشکار، ایرج نبی پور، (1391). بررسی میزان لیپوپروتئین های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی، مجله طب جنوب، 15(4)، 283-292. magiran.com/p1065908
Farzaneh Yousefi, Saeed Najafpour Bushehry, Kamran Mirzaie, Zahra Sanjideh, Zahra Amiri, Behnoush Bonehgezi, Seyed Mohammad Khoshkar, Iran Nabipour, (2012). Effects of cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption on serum lipoproteins of healthy normolipidemic men, Iranian South Medical Journal, 15(4), 283-292. magiran.com/p1065908
فرزانه یوسفی 1، سعید نجف پور بوشهری، کامران میرزایی، زهرا سنجیده، زهرا امیری، بهنوش بنه گزی، سید محمد خوشکار، ایرج نبی پور، بررسی میزان لیپوپروتئین های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی. مجله طب جنوب، 1391؛ 15(4): 283-292. magiran.com/p1065908
Farzaneh Yousefi, Saeed Najafpour Bushehry, Kamran Mirzaie, Zahra Sanjideh, Zahra Amiri, Behnoush Bonehgezi, Seyed Mohammad Khoshkar, Iran Nabipour, Effects of cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption on serum lipoproteins of healthy normolipidemic men, Iranian South Medical Journal, 2012; 15(4): 283-292. magiran.com/p1065908
فرزانه یوسفی 1، سعید نجف پور بوشهری، کامران میرزایی، زهرا سنجیده، زهرا امیری، بهنوش بنه گزی، سید محمد خوشکار، ایرج نبی پور، "بررسی میزان لیپوپروتئین های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی"، مجله طب جنوب 15، شماره 4 (1391): 283-292. magiran.com/p1065908
Farzaneh Yousefi, Saeed Najafpour Bushehry, Kamran Mirzaie, Zahra Sanjideh, Zahra Amiri, Behnoush Bonehgezi, Seyed Mohammad Khoshkar, Iran Nabipour, "Effects of cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption on serum lipoproteins of healthy normolipidemic men", Iranian South Medical Journal 15, no.4 (2012): 283-292. magiran.com/p1065908
فرزانه یوسفی 1، سعید نجف پور بوشهری، کامران میرزایی، زهرا سنجیده، زهرا امیری، بهنوش بنه گزی، سید محمد خوشکار، ایرج نبی پور، (1391). 'بررسی میزان لیپوپروتئین های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی'، مجله طب جنوب، 15(4)، صص.283-292. magiran.com/p1065908
Farzaneh Yousefi, Saeed Najafpour Bushehry, Kamran Mirzaie, Zahra Sanjideh, Zahra Amiri, Behnoush Bonehgezi, Seyed Mohammad Khoshkar, Iran Nabipour, (2012). 'Effects of cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption on serum lipoproteins of healthy normolipidemic men', Iranian South Medical Journal, 15(4), pp.283-292. magiran.com/p1065908
فرزانه یوسفی 1؛ سعید نجف پور بوشهری؛ کامران میرزایی؛ زهرا سنجیده؛ زهرا امیری؛ بهنوش بنه گزی؛ سید محمد خوشکار؛ ایرج نبی پور. "بررسی میزان لیپوپروتئین های سرمی پس از مصرف میگوی پرورشی وانامی Litopenaeus vannamei در افراد سالم بدون اختلالات لیپیدی". مجله طب جنوب، 15 ،4 ، 1391، 283-292. magiran.com/p1065908
Farzaneh Yousefi; Saeed Najafpour Bushehry; Kamran Mirzaie; Zahra Sanjideh; Zahra Amiri; Behnoush Bonehgezi; Seyed Mohammad Khoshkar; Iran Nabipour. "Effects of cultured shrimp (Litopenaeus vannamei) consumption on serum lipoproteins of healthy normolipidemic men", Iranian South Medical Journal, 15, 4, 2012, 283-292. magiran.com/p1065908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال