ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمشید محمدی 1، علی میرزایی 2، ارسلان عزیزی 3، امرالله روزبهی 4، حمدالله دلاویز، (1391). تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر تغییرات بافتی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده و نرمال، مجله طب جنوب، 15(4)، 293-302. magiran.com/p1065924
Jamshid Mohammadi, Ali Mirzaie, Arsalan Azizi, Amrollah Roozbehi, Hamdollah Delaviz, (2012). The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model, Iranian South Medical Journal, 15(4), 293-302. magiran.com/p1065924
جمشید محمدی 1، علی میرزایی 2، ارسلان عزیزی 3، امرالله روزبهی 4، حمدالله دلاویز، تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر تغییرات بافتی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده و نرمال. مجله طب جنوب، 1391؛ 15(4): 293-302. magiran.com/p1065924
Jamshid Mohammadi, Ali Mirzaie, Arsalan Azizi, Amrollah Roozbehi, Hamdollah Delaviz, The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model, Iranian South Medical Journal, 2012; 15(4): 293-302. magiran.com/p1065924
جمشید محمدی 1، علی میرزایی 2، ارسلان عزیزی 3، امرالله روزبهی 4، حمدالله دلاویز، "تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر تغییرات بافتی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده و نرمال"، مجله طب جنوب 15، شماره 4 (1391): 293-302. magiran.com/p1065924
Jamshid Mohammadi, Ali Mirzaie, Arsalan Azizi, Amrollah Roozbehi, Hamdollah Delaviz, "The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model", Iranian South Medical Journal 15, no.4 (2012): 293-302. magiran.com/p1065924
جمشید محمدی 1، علی میرزایی 2، ارسلان عزیزی 3، امرالله روزبهی 4، حمدالله دلاویز، (1391). 'تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر تغییرات بافتی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده و نرمال'، مجله طب جنوب، 15(4)، صص.293-302. magiran.com/p1065924
Jamshid Mohammadi, Ali Mirzaie, Arsalan Azizi, Amrollah Roozbehi, Hamdollah Delaviz, (2012). 'The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model', Iranian South Medical Journal, 15(4), pp.293-302. magiran.com/p1065924
جمشید محمدی 1؛ علی میرزایی 2؛ ارسلان عزیزی 3؛ امرالله روزبهی 4؛ حمدالله دلاویز. "تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر تغییرات بافتی پانکراس در موش صحرایی دیابتی شده و نرمال". مجله طب جنوب، 15 ،4 ، 1391، 293-302. magiran.com/p1065924
Jamshid Mohammadi; Ali Mirzaie; Arsalan Azizi; Amrollah Roozbehi; Hamdollah Delaviz. "The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model", Iranian South Medical Journal, 15, 4, 2012, 293-302. magiran.com/p1065924
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال