ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرزاد بحتویی، حسین حیدری، نیلوفر معتمد، عبدالرسول انوری پور، حسین فرزام، (1391). بررسی عملکرد بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score، مجله طب جنوب، 15(4)، 317-326. magiran.com/p1065939
Mehrzad Bahtouee, Hossein Heydari, Niloofar Motamed, Abdolrasoul Anvaripour, Hossein Farzam, (2012). Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital's ICU wards according to APACHE II score, Iranian South Medical Journal, 15(4), 317-326. magiran.com/p1065939
مهرزاد بحتویی، حسین حیدری، نیلوفر معتمد، عبدالرسول انوری پور، حسین فرزام، بررسی عملکرد بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score. مجله طب جنوب، 1391؛ 15(4): 317-326. magiran.com/p1065939
Mehrzad Bahtouee, Hossein Heydari, Niloofar Motamed, Abdolrasoul Anvaripour, Hossein Farzam, Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital's ICU wards according to APACHE II score, Iranian South Medical Journal, 2012; 15(4): 317-326. magiran.com/p1065939
مهرزاد بحتویی، حسین حیدری، نیلوفر معتمد، عبدالرسول انوری پور، حسین فرزام، "بررسی عملکرد بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score"، مجله طب جنوب 15، شماره 4 (1391): 317-326. magiran.com/p1065939
Mehrzad Bahtouee, Hossein Heydari, Niloofar Motamed, Abdolrasoul Anvaripour, Hossein Farzam, "Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital's ICU wards according to APACHE II score", Iranian South Medical Journal 15, no.4 (2012): 317-326. magiran.com/p1065939
مهرزاد بحتویی، حسین حیدری، نیلوفر معتمد، عبدالرسول انوری پور، حسین فرزام، (1391). 'بررسی عملکرد بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score'، مجله طب جنوب، 15(4)، صص.317-326. magiran.com/p1065939
Mehrzad Bahtouee, Hossein Heydari, Niloofar Motamed, Abdolrasoul Anvaripour, Hossein Farzam, (2012). 'Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital's ICU wards according to APACHE II score', Iranian South Medical Journal, 15(4), pp.317-326. magiran.com/p1065939
مهرزاد بحتویی؛ حسین حیدری؛ نیلوفر معتمد؛ عبدالرسول انوری پور؛ حسین فرزام. "بررسی عملکرد بخش های مراقبت ویژه بیمارستان آموزشی حضرت فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با استفاده از APACHE II score". مجله طب جنوب، 15 ،4 ، 1391، 317-326. magiran.com/p1065939
Mehrzad Bahtouee; Hossein Heydari; Niloofar Motamed; Abdolrasoul Anvaripour; Hossein Farzam. "Efficacy of care in Fatemeh Zahra hospital's ICU wards according to APACHE II score", Iranian South Medical Journal, 15, 4, 2012, 317-326. magiran.com/p1065939
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال