ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره اسدی، افشار بارگاهی، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، ایرج نبی پور، سهیل مهاجری برازجانی، بهمن خلدبرین، (1391). تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica، مجله طب جنوب، 15(4)، 341-348. magiran.com/p1065948
Tahereh Assadi, Afshar Bargahi, Gholam Hossein Mohebbi, Alireza Barmak, Iraj Nabipour, Soheil Mohajeri Borazjani, Bahman Kholdebarin, (2012). Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant, Iranian South Medical Journal, 15(4), 341-348. magiran.com/p1065948
طاهره اسدی، افشار بارگاهی، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، ایرج نبی پور، سهیل مهاجری برازجانی، بهمن خلدبرین، تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica. مجله طب جنوب، 1391؛ 15(4): 341-348. magiran.com/p1065948
Tahereh Assadi, Afshar Bargahi, Gholam Hossein Mohebbi, Alireza Barmak, Iraj Nabipour, Soheil Mohajeri Borazjani, Bahman Kholdebarin, Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant, Iranian South Medical Journal, 2012; 15(4): 341-348. magiran.com/p1065948
طاهره اسدی، افشار بارگاهی، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، ایرج نبی پور، سهیل مهاجری برازجانی، بهمن خلدبرین، "تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica"، مجله طب جنوب 15، شماره 4 (1391): 341-348. magiran.com/p1065948
Tahereh Assadi, Afshar Bargahi, Gholam Hossein Mohebbi, Alireza Barmak, Iraj Nabipour, Soheil Mohajeri Borazjani, Bahman Kholdebarin, "Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant", Iranian South Medical Journal 15, no.4 (2012): 341-348. magiran.com/p1065948
طاهره اسدی، افشار بارگاهی، غلامحسین محبی، علیرضا برمک، ایرج نبی پور، سهیل مهاجری برازجانی، بهمن خلدبرین، (1391). 'تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica'، مجله طب جنوب، 15(4)، صص.341-348. magiran.com/p1065948
Tahereh Assadi, Afshar Bargahi, Gholam Hossein Mohebbi, Alireza Barmak, Iraj Nabipour, Soheil Mohajeri Borazjani, Bahman Kholdebarin, (2012). 'Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant', Iranian South Medical Journal, 15(4), pp.341-348. magiran.com/p1065948
طاهره اسدی؛ افشار بارگاهی؛ غلامحسین محبی؛ علیرضا برمک؛ ایرج نبی پور؛ سهیل مهاجری برازجانی؛ بهمن خلدبرین. "تعیین غلظت روغن و اسیدهای چرب موجود در بذر گیاه ساحلی شوره زیست Sueada aegyptica". مجله طب جنوب، 15 ،4 ، 1391، 341-348. magiran.com/p1065948
Tahereh Assadi; Afshar Bargahi; Gholam Hossein Mohebbi; Alireza Barmak; Iraj Nabipour; Soheil Mohajeri Borazjani; Bahman Kholdebarin. "Determination of oil and fatty acids concentration in seeds of coastal halophytic Sueada aegyptica plant", Iranian South Medical Journal, 15, 4, 2012, 341-348. magiran.com/p1065948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال