ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، زاهد مفاخری، (1391). اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد ادراک حرکتی- بینایی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8(3)، 553. magiran.com/p1066443
Bayan Nesai Moghadam, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Zahed Mafakheri, (2012). The effective of sand play therapy on visuo-motor perception development in children with educable mental retardation in Isfahan city, Iran, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(3), 553. magiran.com/p1066443
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، زاهد مفاخری، اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد ادراک حرکتی- بینایی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 1391؛ 8(3): 553. magiran.com/p1066443
Bayan Nesai Moghadam, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Zahed Mafakheri, The effective of sand play therapy on visuo-motor perception development in children with educable mental retardation in Isfahan city, Iran, Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 2012; 8(3): 553. magiran.com/p1066443
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، زاهد مفاخری، "اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد ادراک حرکتی- بینایی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر"، مجله پژوهش در علوم توانبخشی 8، شماره 3 (1391): 553. magiran.com/p1066443
Bayan Nesai Moghadam, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Zahed Mafakheri, "The effective of sand play therapy on visuo-motor perception development in children with educable mental retardation in Isfahan city, Iran", Journal of Research in Rehabilitation Sciences 8, no.3 (2012): 553. magiran.com/p1066443
بیان نسایی مقدم، مختار ملک پور، احمد عابدی، زاهد مفاخری، (1391). 'اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد ادراک حرکتی- بینایی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر'، مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8(3)، صص.553. magiran.com/p1066443
Bayan Nesai Moghadam, Mokhtar Malekpour, Ahmad Abedi, Zahed Mafakheri, (2012). 'The effective of sand play therapy on visuo-motor perception development in children with educable mental retardation in Isfahan city, Iran', Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8(3), pp.553. magiran.com/p1066443
بیان نسایی مقدم؛ مختار ملک پور؛ احمد عابدی؛ زاهد مفاخری. "اثربخشی روش مداخله ای شن بازی درمانی بر رشد ادراک حرکتی- بینایی کودکان ناتوان ذهنی آموزش پذیر". مجله پژوهش در علوم توانبخشی، 8 ،3 ، 1391، 553. magiran.com/p1066443
Bayan Nesai Moghadam; Mokhtar Malekpour; Ahmad Abedi; Zahed Mafakheri. "The effective of sand play therapy on visuo-motor perception development in children with educable mental retardation in Isfahan city, Iran", Journal of Research in Rehabilitation Sciences, 8, 3, 2012, 553. magiran.com/p1066443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال