ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن حافظیان، اولدوز روستایی، محمد احمدپناه، (1391). بررسی مقایسه ای اختلالات شناختی و برخی خصوصیات تشنجی شوک درمانی در بیماران مانیک با و بدون ترکیب همزمان با والپروات سدیم، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 19(4)، 5. magiran.com/p1068826
H. Hafezian, O. Roustaii, M. Ahmadpanah, (2012). Comparison of Cognitive Impairment and Seizure Parameters in Manic Patients Receiving Electroconvulsive Therapy with or without Concurrent Treatment with Sodium Valproate, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 19(4), 5. magiran.com/p1068826
حسن حافظیان، اولدوز روستایی، محمد احمدپناه، بررسی مقایسه ای اختلالات شناختی و برخی خصوصیات تشنجی شوک درمانی در بیماران مانیک با و بدون ترکیب همزمان با والپروات سدیم. مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 1391؛ 19(4): 5. magiran.com/p1068826
H. Hafezian, O. Roustaii, M. Ahmadpanah, Comparison of Cognitive Impairment and Seizure Parameters in Manic Patients Receiving Electroconvulsive Therapy with or without Concurrent Treatment with Sodium Valproate, Avicenna Journal of Clinical Medicine, 2012; 19(4): 5. magiran.com/p1068826
حسن حافظیان، اولدوز روستایی، محمد احمدپناه، "بررسی مقایسه ای اختلالات شناختی و برخی خصوصیات تشنجی شوک درمانی در بیماران مانیک با و بدون ترکیب همزمان با والپروات سدیم"، مجله پزشکی بالینی ابن سینا 19، شماره 4 (1391): 5. magiran.com/p1068826
H. Hafezian, O. Roustaii, M. Ahmadpanah, "Comparison of Cognitive Impairment and Seizure Parameters in Manic Patients Receiving Electroconvulsive Therapy with or without Concurrent Treatment with Sodium Valproate", Avicenna Journal of Clinical Medicine 19, no.4 (2012): 5. magiran.com/p1068826
حسن حافظیان، اولدوز روستایی، محمد احمدپناه، (1391). 'بررسی مقایسه ای اختلالات شناختی و برخی خصوصیات تشنجی شوک درمانی در بیماران مانیک با و بدون ترکیب همزمان با والپروات سدیم'، مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 19(4)، صص.5. magiran.com/p1068826
H. Hafezian, O. Roustaii, M. Ahmadpanah, (2012). 'Comparison of Cognitive Impairment and Seizure Parameters in Manic Patients Receiving Electroconvulsive Therapy with or without Concurrent Treatment with Sodium Valproate', Avicenna Journal of Clinical Medicine, 19(4), pp.5. magiran.com/p1068826
حسن حافظیان؛ اولدوز روستایی؛ محمد احمدپناه. "بررسی مقایسه ای اختلالات شناختی و برخی خصوصیات تشنجی شوک درمانی در بیماران مانیک با و بدون ترکیب همزمان با والپروات سدیم". مجله پزشکی بالینی ابن سینا، 19 ،4 ، 1391، 5. magiran.com/p1068826
H. Hafezian; O. Roustaii; M. Ahmadpanah. "Comparison of Cognitive Impairment and Seizure Parameters in Manic Patients Receiving Electroconvulsive Therapy with or without Concurrent Treatment with Sodium Valproate", Avicenna Journal of Clinical Medicine, 19, 4, 2012, 5. magiran.com/p1068826
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال